ЗАПОВЕД  № РД - 219
гр. Годеч, 20.06.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отбелязване на празника на града „Видовден“ на 25 и 26 юни 2022 г., определен с Решение № 39 от Протокол № 5/05.05.2022 г. на Общински съвет - Годеч
Н А Р Е Ж Д А М:
   I.  Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и  моторни превозни средства за времето от 00.00 часа на 21.06.2022 г. до 12.00 часа на 27.06.2022 г. на паркинг в УПИ I – за Младежки културен дом, кв. 132а по плана на град Годеч.
  II. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства за времето от 12.00 часа на 24.06.2022 г. до 27.06.2022 г. включително на част от улица „Република“ от о.т. 256 (ул. „Република“ № 8) до о.т. 258 (плодаща пред Ресторант „Нишава“ и Профсъюзния дом).
 III.  Настоящата Заповед не се отнася за автомобили на спешна медицинска помощ, автомобили на МВР, гражданска защита и автомобили, собственост на Община Годеч.
 IV. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места в центъра на града.
      Копие от заповедта да се връчи на гл. инспектор Георги Калайджиев - Началник на Районно управление на МВР - Костинброд за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ     /п/  
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
--------------------------------------------------
Вижте
в допълнение и  Заповед № РД-209  от 07.06.2022 г.  --  ТУК:
=============================================================
=============================================================