ЗАПОВЕД № РД-369 -- временно възлагане изпълнението на обществения превоз по утвърдените транспортни схеми

ЗАПОВЕД  № РД-369
гр. Годеч,  30.09.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № ТР-11/31.08.2022 г. на Областния управител на Софийска област и във връзка с Решение № 82 от Протокол № 11/29.09.2022 г. на Общински съвет - Годеч
НАРЕЖДАМ:
     Възлагам на ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ“, ЕИК 122036911, със седалище и адрес на управление: град Годеч, община Годеч, ул. „Нишава“ № 17, да извършва превозите по утвърдени автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, считано от 01.10.2022 г. до сключване на договор с избран изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки, но не по-късно от 31.03.2023 г.  по следните линии:
Републиканска транспортна схема:
05:45 ч. Годеч – София – 50 км.             07:30 ч. София – Годеч – 50 км.
08:00 ч. Годеч – София – 50 км.            10:00 ч. София – Годеч – 50 км.
10:00 ч. Годеч – София – 50 км.             12:00 ч. София – Годеч – 50 км.
14:00 ч. Годеч – София – 50 км.             17:00 ч. София – Годеч – 50 км. 
18:10 ч. Годеч – София – 50 км.             19:30 ч. София – Годеч – 50 км.

Общинска транспортна схема:
1. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Бърля – Годеч;
2. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Губеш – Годеч;
3. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Равна – Годеч;
4. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Туден – Годеч;
5. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Станинци – Годеч;
6. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Гинци – Годеч.
... ... ...

Маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема --  Вижте ТУК:
--------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД  № РД-369 --- ВижтеТУК:
Приложение 1 --- ВижтеТУК:
===================================================================