Обява на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ - одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 25 и 27 -- 12102022

Извадка от Неофициален раздел бр.81 от 11.10.2022 г. на ДВ

      49. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 70 по протокол № 9 от 4.08.2022 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 25 и 27, както следва: прекъсва се улица между о.т. № 121 и 119а (нова), като се обособяват две задънени улици с о.т. № 122-121 и с о.т. № 119-119а; квартали с № 25 и 27 се обединяват в нов квартал № 25; премахват се УПИ с № I-23, II-23 и III-23; образуват се нови УПИ с № XXVII-23, XXVIII-23 и XXIX-23; изменя се регулацията на УПИ с № XI-23 и XII-23.
      Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.
6275

Дата на публикуване в Държавен вестник""  11.10.2022 г.

==================================================================================: