ЗАПОВЕД № 373/05.10.2022г. -- относно границите на районите, в които през 2023 г. ще се извършват услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата

З А П О В Е Д   № РД-373
        гр. Годеч, 05.10.2022 г.       

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч, приета от ОбС - Годеч
О П Р Е Д Е Л Я М:
... ... ...

Вижте ТУК:
=========================================