Община Годеч напомня на всички юридически лица и граждани, собственици на водовземни съоръжения за подземни води, че до 28 ноември 2022 г. могат да предприемат действия по регистрацията им в Басейнова дирекция ,,Дунавски район”, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.).
       На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:
 Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
 Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на    § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се подават/изпращат в Централния офис на БДДР в град Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, по удобен за заявителя начин:
1. Чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
2. Чрез Система за сигурно електронно връчване.
3. Лично, на гише за административно обслужване на Басейнова дирекция ,,Дунавски район” на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.
4. Чрез Община Годеч, която на всеки четиринадесет дни предоставя на Басейнова дирекция ,,Дунавски район” постъпилите в този период заявления.

       Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.
За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности на гражданите се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.
За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1. 
Редът и начинът за регистрация на нови водовземни съоръжения не се променя.
Допълнителна информация относно регистрацията на водовземни съоръжения, може да получите от:
 Следния линк: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/;
 Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч на тел.: 072998051.
===================================================