Oбявление на основание чл. 42 от наредба за планирането на социалните услуги -- Обществено обсъждане -- 08032023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


 ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42 ОТ НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ

       Община Годеч уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет  страницата на Общината е публикуван Анализ на потребностите от социални  услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или  частично от държавния бюджет и Предложение – неразделна част от Анализа. Всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища в 30- дневен срок от публикуването на настоящото съобщение, Анализа и  Предложението към него. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Деловодството на  Община Годеч, адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1 или на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
     Общественото обсъждане ще се проведе на 20.03.2023 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в голямата зала на Общинска администрация- Годеч.
Мотиви:
   Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно  ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет се  разработва съгласно изискванията на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за  планиране на социалните услуги.
   Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез  Национална карта на социалните услуги, която се приема от Министерския  съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. Критериите за определяне на услугите и максималният брой на  потребителите в Националната карта на социалните услуги се определят от  Наредбата за планирането на социалните услуги съобразно броя и  демографския профил на населението.Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги, Националната  карта на социалните услуги се разработва въз основа на изготвени от  общините Анализ на потребностите от социални услуги и Предложения за  планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се  финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
   На основание чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите и  предложението.  Анализът на потребностите от социални услуги на общинско ниво е етап от  процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно  ниво. Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически  проблеми, демографски тенденции, информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура в община Годеч, осигурени човешки  ресурс, достъп, капацитет и качество на наличните услуги.
   Анализът обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите   от социални услуги в община Годеч и ще допринесе за планиране на  дейности за подобряване качеството на живот на населението в община  Годеч и е съобразен с приоритетите, заложени в Плана за интегрирано  развитие на общината, за периода 2021-2027 г. на социалните услуги на  областно ниво.
Цели
 Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели:
• Осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на  индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които  изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика;
• Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско  и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния  бюджет;
• Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния  бюджет.
Очаквани резултати:
Планиране потребностите на Община Годеч от социални и интегрирани  здравно- социални услуги и възможността да бъдат създадени нови такива  на територията й.
Вижте ОБЯВЛЕНИЕТО тук:
------------------------------------------------------------
ПРОЕКТ на Предложение за планиране на социалните услуги
Приложение № 1 към Предложението за планиране
--------------------------------------------------
ПРОЕКТ на Анализ на потребностите от социални услуги
Приложение № 1 – таблица желаещи
Приложение № 2 – таблица образование
Приложение № 3 – таблица здравеопазване
Приложение № 5 – таблица критерии

==========================================================