ИНФОРМАЦИЯ -- до собственици на еднокопитни животни -- Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/963 -- идентификация на еднокопитните животни и регистрацията на животновъдните обекти -- 12102023

До собственици на еднокопитни животни на територията на община Годеч,
във връзка с писмо изх. № 922 от 06.10.2023 г. на д-р Иванка Кузманова - Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София област

      Във връзка с влязъл в сила Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/963 на Комисията от 10 юни 2021 година за осигуряване идентификация на еднокопитните животни и регистрацията на животновъдните обекти, където е приложимо особено в обекти попадащи в обхвата на категория тип „Лично стопанство", Ви уведомяваме, че собствениците на животновъдни обекти са длъжни да идентифицират своите животни. Идентификацията се състои в издаване на паспорт след инжектиране на индивидуален микрочип на всяко животно. Идентификацията следва да се направи не по-късно от 12 месеца след датата на раждане и при всички случаи преди животното да напусне обекта. Тя се извършва от регистриран ветеринарен лекар обслужващ животновъдният обект, в който животното е родено. Поставянето на микрочипа се извършва след подаване на писмено заявление от собственика на животновъдният обект до регистрираният ветеринарен лекар. Преди поставянето на микрочипа регистрираният ветеринарен лекар проверява за евентуална предишна идентификация. Кодът на микрочипът се вписва или стикера се залепва в определена графа в заявлението за издаване на нов паспорт. Стопанина подава заявление по образец до директора на Областна дирекция по безопасност на храните - София област за издаване на паспорт на еднокопитно животно, като регистрираният ветеринарен лекар участва в подготвянето на документите за издаване на паспорта. След издаване на паспорта от страна на Областна дирекция по безопасност на храните - София област, същият се предоставя на официален ветеринарен лекар. Той извършва проверка за съответствие, заверка на първата му страница и го предава на стопанина на еднокопитното животно. При просрочване на срока на идентифициране, поставяне на микрочип и издаване на паспорт, не се издава оригинал на паспорт, а идентификационен документ заместващ оригинала (ИДЗО). При издаване на идентификационен документ заместващ оригинала (ИДЗО) животните се класифицират в паспорта, като непредназначени за клане и консумация от човек. В останалите случаи еднокопитните са разрешени за клане и консумация от човека. Стопаните следва да гарантират, че следните данни в паспорта непрекъснато се коригират и актуализират: статут на животното по отношение предназначението му за човешка консумация, като регистрирано за разплод и доотглеждане, статут по отношение на отглеждането му (репродукция, спорт, работа, месо), информация относно собствеността на животното, четимостта на поставеният микрочип. При необходимост от актуализиране на идентификационни данни в раздел от I-III от паспорта стопанина следва да предаде паспорта на органа, който го е издател:
       Незабавно след промяна статуса на животното, относно клане за човешка консумация (при лечение съгласно регламента и след вписване на данни в паспорта).
       В седем дневен срок при установяване на нечетим код на микрочипа и при промяна на данни за собственост.
       В 30-дневен срок при смърт или загуба (кражба) на еднокопитното животно, различно от клане или умъртвяване под отговорността на      Областна дирекция по безопасност на храните - София област, стопанина следва да върне паспорта на органа, който го е издател, с цел предприемане на мерки относно паспорта и вписване на данните в информационната система на Българска агенция по безопасност на храните.

========================================================