Заповед № КР-53 по чл.135, ал. 3 от ЗУТ - с. Голеш кв.9

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № КР-53
гр. Годеч, 26.06.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-А-74/19.04.2023 г. от Антоний Василев Ставрев, подадено от адв. Тодор Димитров Тодоров – упълномощен от заявителя, становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-594/26.04.2023 г. и решение № 58 от протокол № 6/30.05.2023 г. на ОбС Годеч,

РАЗРЕШАВАМ:

      Да се измени действащия план за регулация на село Голеш в квартал 9, съгласно приложената скица-предложение, решението на ОбС Годеч и становището на Главния архитект на Община Годеч, както следва:
Премахва се УПИ с № IX-За млекосъбирателен пункт;
Образува се нов УПИ с № IX-64, за ЖС, с площ 287 кв. м, така че да се запазят границите на поземлен имот с пл. № 64;
Изменя се регулацията на улица с о. т. с № 82, 85, 86, като се образува тротоар към новообразувания УПИ.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
      Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на Община Годеч

==================================