Заповед № КР-59 -- по чл.135, ал. 3, от ЗУТ - гр. Годеч кв.94

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № КР-59
гр. Годеч, 11.07.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2 т. 2 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-Д-110/26.06.2023 г. от Димитър Тодоров Наков, подадено от адв. Тодор Димитров Тодоров – упълномощен от заявителя и становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-903/12.07.2023 г.

РАЗРЕШАВАМ:

      Да се измени действащия план за регулация на град Годеч в квартал 94, съгласно приложената скица-предложение и становището на главния архитект на Община Годеч, както следва:
Изменя се регулацията на УПИ с № III-1133, 1834 за автосервиз, контролен пункт, автомивка и кафе;
Образува се нов УПИ с № V-1132, така че да се запази границата на ПИ с № 1132.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на Община Годеч

=====================================