Заповед № КР-68 по чл.135, ал. 3 от ЗУТ - с. Туден кв.22

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № КР-68
гр. Годеч, 25.08.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-Н-90/02.08.2023 г. от Николай Димитров Николов и Николай Александров Стефанов и становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-1048/16.08.2023 г.

РАЗРЕШАВАМ:

      Да се измени действащия план за регулация на село Туден в квартал 22, съгласно приложената скица-предложение и становището на Главния архитект на Община Годеч, както следва:
Премахва се УПИ XXI-143;
Изменя се регулацията на УПИ VIII-143 и IX-143.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на Община Годеч

==================================