Заповед № КР-70 -- по чл.135, ал. 3, от ЗУТ - с. Бракьовци кв.9

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № КР-70
гр. Годеч, 02.10.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3, от ЗУТ, във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-И-88/26.07.2023 г. от Иванка Боянова Соколова и становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-1075/23.08.2023 г.

РАЗРЕШАВАМ:

      Да се измени действащия план за регулация на село Бракьовци в квартал 9, съгласно приложената скица-предложение и становището на Главния архитект на Община Годеч, както следва:
Изменя се регулацията на УПИ I-61, УПИ II-247 и терен за озеленяване, така че да се запазят границите на поземлен имот с пл. № 61.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД Кмет на Община Годеч
Съгласно решение № 83/31.08.2023 г. на ОбС - Годеч
=================================