ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-453
Гр. Годеч, 06.11.2023 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със сключен договор за изпълнение на строително монтажните работи с № Д-28 от 11.04.2023 г. сключен между Община Годеч и „ИНФРА ГОДЕЧ ДЗЗД” с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – част II, етап 3”:

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по следните улици в обхвата на строежа:

1.   Улица „Люляк” от о.т. № 227 до о.т. № 65 /между улица „Грамада” и улица „Асен Златаров”/ за времето от 07.11.2023 год. до приключване на строително-монтажните работи на строежа;

2. Улица „Грамада” от о.т. № 227 до о.т. № 223 /между улица „Люляк” и улица „Градина”/ за времето от 09:00 часа на 07.11.2023 год. до 13:00 часа на 07.11.2023 год.

За алтернативен маршрут да се ползва: за ул. „Височка” - улица „Грънчарица” и ул. „Градина”.

    II. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.

Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Костинброд за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Крум Крумов – Зам.-кмет на Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Решение № 83/31.08.2023 г. на Общински съвет Годеч

Съгласувал:
Крум Крумов
Зам.-кмет на Община Годеч

Изготвил:
инж.Ангел Ангелов
Директор на Дирекция „ТУЕП
=====================================