Заповед №РД-452 -- предоставяне за безвъзмездно управление в полза на Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика, на две помещения – публична общинска собственост -- 07112023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-452
гр. Годеч, 06.11.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 78 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., чл. 15 от Наредба № 8/25.06.2020 г. на Общински съвет – Годеч за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 43 по Протокол № 5/12.04.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

Н А Р Е Ж Д А М :

    1. Да се предоставят за безвъзмездно управление в полза на Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика за осъществяване дейността на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Своге с филиал в гр. Годеч, следните две помещения – публична общинска собственост – офис № 4, офис № 5 и сервизно помещение с обща площ от 52.10 кв.м, находящи се на трети етаж от триетажна масивна сграда на ул. „Република“ № 1, гр. Годеч, УПИ I, кв.136 по плана на гр. Годеч.
    2. Възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт „Общинска собственост” в Дирекция ТУЕП организацията по изготвянето на договор за безвъзмездно управление на помещенията, описани в т. 1 от настоящата заповед, за срок от 5 години, както и уведомяването на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов, директор на Дирекция ТУЕП.

НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съгласно решение № 83 по протокол № 9/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч/
=====================================