ЗАПОВЕД № РД-87 -- относно СПИРАНЕ и ПАРКИРАНЕ на пътни превозни средства по улица „Отец Паисий”, във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № Д-76/08.06.2023 г.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д   РД-87
гр. Годеч, 11.03.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № Д-76/08.06.2023 г. сключен между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД на обект: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, Етап 9 – улица „Отец Паисий” – о.т. 347-363”

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Временно да се преустанови спирането и паркирането на пътни превозни средства по улица „Отец Паисий” в град Годеч, за времето от 12.03.2024 г. до приключване на строително-ремонтните дейности на обекта или отмяна на настоящата заповед.
II. Настоящата Заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на Изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
III. Изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
IV. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
      Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
     Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“.
     Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ    /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

========================================