Обявява на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ -- изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на с. Шума -- 05042024

Извадка от Неофициален раздел бр.30 от 05.04.2024 г. на ДВ

      440. – Община Годеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на с. Шума, община Годеч, Софийска област, в поземлени имоти със следните идентификатори: 83466.20.15, 83466.20.17, 83466.6.237, 83466.22.12, 83466.6.44, 83466.23.16, 83466.6.157. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

2467
=================================