Обявява -- процедура за избор на общинско ниво на представител на гласа на младите хора в съвета на децата -- 16042024

ОБЩИНА ГОДЕЧ ОБЯВЯВА
Процедура за избор на общинско ниво на представител на гласа на младите хора в съвета на децата,
консултативен орган към председателя на държавната агенция за закрила на детето

      Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и деца от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
    Прилагането на Процедура за избор на членове на Съвета на децата е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани.
    Съставът на Съвета на децата се формира от двама представители (титуляр и заместник) на административните области в страната, има 4 квоти на деца от уязвими групи и 1 квота на представител на децата, получили международна закрила в Република България.
За членове на Съвета на децата могат да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години, като всяко дете може да кандидатства само по едно от четири направления, както следва:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.
Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:
• Активност;
• Креативност;
• Толерантност;
• Ангажираност към обща кауза;
• Умения за участие в дискусии;
• Ориентираност към резултати;
• Организаторски умения;
• Умения да мотивира и обединява децата от областта;
• Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
• Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
• Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания
- детето да е получило международна закрила;
- детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.
    Всяко дете попълва формуляр за кандидатстване, в който отбелязва по кое направление кандидатства и може да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. Представя се и кратко мотивационно писмо, като и протокол или друг документ доказващ номинацията, ако кандидатурата е по направления а), б) или в). Необходимо условие при кандидатстване е детето да има настоящ адрес на територията на Община Годеч.

Документи за кандидатстване за представител в Съвета на децата могат да се представят до 24 май 2024 г.:
• на хартия в общинска администрация, Център за административно обслужване в Община Годеч, гише „Деловодство”;
 на e-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на сайта на Община Годеч - https:// godech.bg

Документи за изтегляне:
Мотивационно писмо
Формуляр за кандидатстване
=======================================