Featured

ЗАПОВЕД № РД-232 -- преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Годеч -- 11062024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-232
гр. Годеч, 05.06.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Глава втора. Раздел I. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, във връзка с уведомление до кметовете на общини за започване преброяването на безстопанствените кучета на територията на страната на Заместник-министъра на земеделието и храните, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните и обявление за преброители на безстопанствени кучета на територията на община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

I.   Определям комисия в състав:
Председател: инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП
Членове:
1. Емилия Николова – старши експерт ,,Екология” в дирекция ТУЕП
2. Георги Тодоров – кмет на с. Гинци
3. Йорданка Андреева – кмет на с. Шума
4. Димитър Иванов – кметски наместник на с. Букоровци и с. Каленовци
5. Василка Василева – кметски наместник на с. Туден и с. Разбоище
6. Юлиян Йорданов – кметски наместник на с. Мургаш и с. Върбница
7. Таня Тагарова - кметски наместник на с. Голеш, с. Връдловци, с. Станинци и с. Ропот
8. Милка Асенова - кметски наместник на с. Бърля, с. Комщица и с. Смолча
9. Иван Господинов - кметски наместник на с. Бракьовци
II.   Задачи за изпълнение:
2.1. Определената комисията в т. I от настоящата Заповед да извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Годеч. При преброяването да се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик. За целите на преброяването да се използва примерната методика за преброяване на безстопанствените кучета на територията на Република България, съгласно Националната програма, като задължително да се отчита приблизителната възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.
2.2. Резултатите от преброяването на безстопанствените кучета да бъдат отразени в протокол, който да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и да бъде предоставен на Областна дирекция по безопасност на храните – София област, в сроковете определени в Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
III.   Срок за изпълнение на задачите: до 30.06.2024 г.
IV.   Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
V.   Настоящата Заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

================================================