Featured

ЗАПОВЕД № РД-254 -- временна организация на движението, спирането и паркирането на пътни превозни средства по улица „Акад. Игнат Емануилов“ в град Годеч от о.т 161а до о.т. 66 -- 01072024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

З А П О В Е Д № РД-254
гр. Годеч, 01.07.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № Д-34/28.03.2024 г., сключен между Община Годеч и „ИНФРА СТАНДАРТ“ ЕООД на обект: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч“ с улици: Етап 1 - Улица „Акад. Игнат Емануилов“ в град Годеч - о.т. 161а – 66“,

Н А Р Е Ж Д А М:

  I. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни превозни средства по улица „Акад. Игнат Емануилов“ в град Годеч от о.т 161а до о.т.66, за времето от 02.07.2024 г. до приключване на строително-ремонтните дейности на обекта или отмяна на настоящата заповед;
  II. Настоящата Заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на Изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч;
  III. Изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч;
  IV. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето ѝ на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
    Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=========================================