Съобщения-Общинска администрация

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


Д О П Ъ Л Н Е Н И Е  К Ъ М  П Р О Т О К О Л

на комисия назначена със Заповед № РД-40/31.01.2023 г., на основание на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

     Днес  08.03.2023 година в изпълнение на Заповед № РД-40/31.01.2023 г. на г-жа Надя Сотирова – Зам.-Кмет на Община Годеч, оправомощена  със Заповед № 477/18.11.2019г. на Кмета на Община Годеч, за проверка за спазване на условията на чл. 37и, ал. 4,7 и 9 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади/ПМЛ/ от общинския поземлен фонд/ОПФ/ , назначената комисия в състав:
Председател: 
инж. Ангел Ангелов  – директор дирекция ТУЕП 
и Членове:
1
. Георги Стефанов  – старши експерт в дирекция АОФСД; 
2. Мария Стефанова – старши счетоводител в дирекция АОФСД;
3. Надя Станкова - старши експерт”Общинска собственост” в дирекция ТУЕП;
4. Огнян Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № № Д-04/05.01.2023 г.
        Изготви настоящия протокол във връзка с постъпили до 08.03.2022г. плащания по задължения към Община Годеч – МДТ от страна на наемателите Алекс Емилов Ташев, Ангел Лефтеров Ангелов, Денимир Стефанов Доцев, Димитър Николов Иванов, Емилия Рангелова Станева и Стаб 1 ЕООД. Същите са покрили задълженията си към Община Годеч, дължими за периода 2021 година и 2022 година, с което наемателите са отговорили на условията на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
       
Любомир Костадинов Йорданов не отговаря на условията на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, тъй като има задължения към Община Годеч – местни данъци и такси и задължения по договори.
        Приложение – справка за изискуеми задължения от 08.03.2023 г.
        Комисията предлага на наемателя Любомир Костадинов Йорданов бъде прекратен договора за наем.

Вижте документа ТУК:
==================================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


 ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42 ОТ НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ

       Община Годеч уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет  страницата на Общината е публикуван Анализ на потребностите от социални  услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или  частично от държавния бюджет и Предложение – неразделна част от Анализа. Всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища в 30- дневен срок от публикуването на настоящото съобщение, Анализа и  Предложението към него. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Деловодството на  Община Годеч, адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1 или на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
     Общественото обсъждане ще се проведе на 20.03.2023 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в голямата зала на Общинска администрация- Годеч.
Мотиви:
   Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно  ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет се  разработва съгласно изискванията на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за  планиране на социалните услуги.
   Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез  Национална карта на социалните услуги, която се приема от Министерския  съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. Критериите за определяне на услугите и максималният брой на  потребителите в Националната карта на социалните услуги се определят от  Наредбата за планирането на социалните услуги съобразно броя и  демографския профил на населението.Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги, Националната  карта на социалните услуги се разработва въз основа на изготвени от  общините Анализ на потребностите от социални услуги и Предложения за  планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се  финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
   На основание чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите и  предложението.  Анализът на потребностите от социални услуги на общинско ниво е етап от  процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно  ниво. Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически  проблеми, демографски тенденции, информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура в община Годеч, осигурени човешки  ресурс, достъп, капацитет и качество на наличните услуги.
   Анализът обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите   от социални услуги в община Годеч и ще допринесе за планиране на  дейности за подобряване качеството на живот на населението в община  Годеч и е съобразен с приоритетите, заложени в Плана за интегрирано  развитие на общината, за периода 2021-2027 г. на социалните услуги на  областно ниво.
Цели
 Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели:
• Осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на  индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които  изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика;
• Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско  и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния  бюджет;
• Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния  бюджет.
Очаквани резултати:
Планиране потребностите на Община Годеч от социални и интегрирани  здравно- социални услуги и възможността да бъдат създадени нови такива  на територията й.
Вижте ОБЯВЛЕНИЕТО тук:
------------------------------------------------------------
ПРОЕКТ на Предложение за планиране на социалните услуги
Приложение № 1 към Предложението за планиране
--------------------------------------------------
ПРОЕКТ на Анализ на потребностите от социални услуги
Приложение № 1 – таблица желаещи
Приложение № 2 – таблица образование
Приложение № 3 – таблица здравеопазване
Приложение № 5 – таблица критерии

==========================================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
         
З А П О В Е Д  № РД-61
гр. Годеч, 28.02.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо от директора на ТП Държавно горско стопанство – Годеч, инж. Антон Колдов, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 53-00-04 от 16.02.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч, съгласно списък, неразделна част от настоящата заповед. ... ... ...

Вижте заповед №РД-61  --  ТУК:
Вижте
Списък на горски територии  --  ТУК:
=============================================

      Основната цел на настоящия проект е създаване на условия за независим и достоен живот на хората с увреждания и възрастните хора, зависими от грижа, чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.
    Същността на услугата се изразява в индивидуална подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.
Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“
Административен договор: BG05SFPR002-2.001-0178-C01
Обща стойност на проекта: 291 218,57 лв. (100% БФП)
Срок на изпълнение: 01.04.2023 г. – 01.05.2024 г. (13 месеца)

Вижте подробно описание ТУК:

================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        На 27.02.2023 г. Община Годеч обяви в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - (ЦАИС ЕОП) - Процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота Община Годеч, съгласно утвърдени маршрутни разписания“.
Допълнителна информация относно детайлите на поръчката може да откриете на следния линк - https://app.eop.bg/today/274341.

==========================================