Съобщения-Общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ
до жителите на община Годеч

      ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч има предвидени насаждения за добиване на дърва за огрев и строителна дървесина. Дървата за огрев са остатъци от дървесина в сечища и суха и паднала дървесина, основно иглолистна.
Всяко домакинство може да добие за собствени нужди до 10 пространствени куб. м. дърва за огрев, както ѝ строителна дървесина.
Записвания и информация: ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч, Общинска администрация – Годеч и кметските наместници по населени места.
Краен срок за записване: 31.05.2021 г.
За реда по който ще бъдат давани дърва за огрев и утвърдения ценоразпис на дървесината, заинтересованите лица могат да се запознаят на място в ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч или в Община Годеч.

=========================================

     На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажни работи по договор № 42/09.04.2021 г. сключен между Община Годеч и „ЦЕКИ - ЗАХАРИЕВ и С-ИЕ” СД с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 4“,
Н А Р Е Ж Д А М:
Забранявам паркирането на пътни и моторни превозни средства по част от улица „Ком” (от о.т. 1 до о.т. 57 от регулационния план на град Годеч), улица „Бор“, улица „Молашка“, улица „Новодомска“, улица „Петров рид“, улица „Шипка“ и част от улица „Теменуга“ (от о.т. 57 до о.т. 55 от регулационния план на град Годеч) и прилежащата тротоарна площ за времето от 10.05.2021 год. до приключване на строително-монтажните работи на обекта или отмяна на настоящата заповед
Вижте заповед №195 ТУК:
=====================================

ЗАПОВЕД №174
гр. Годеч, 26.04.2021 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № 170/23.04.2021 г. и уведомително писмо от „ЦЕКИ – ЗАХАРИЕВ и С-ИЕ“ СД, входирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 69-00-114/26.04.2021 г,

Н А Р Е Ж Д А М:

   I. Отменям моя Заповед № 170/23.04.2021 г., считано от днес.

   II. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
Копие от заповедта да се изпрати на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“ за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.


СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА     /П/ 
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно Заповед №99/05.03.2021 г./
==============================================

З А П О В Е Д № 170
гр. Годеч, 23.04.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажни работи по договор № 42/09.04.2021 г. сключен между Община Годеч и „ЦЕКИ - ЗАХАРИЕВ и С-ИЕ” СД с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 4“,
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Отменям моя Заповед № 165/21.04.2021 г.
II. Забранявам паркирането на пътни и моторни превозни средства по част  от улица „Ком” (от о.т. 1 до о.т. 57 от регулационния план на град Годеч), улица „Бор“, улица „Молашка“, улица „Новодомска“, улица „Петров рид“, улица „Шипка“ и част от улица „Теменуга“ (от о.т. 57 до о.т. 55 от регулационния план на град Годеч)  и прилежащата тротоарна площ  за времето от 26.04.2021 год. до приключване на строително-монтажните работи на обекта или отмяна на настоящата заповед.
III. Забраната не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение, автомобилите зареждащи търговските обекти и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
IV. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на РУ на МВР – гр. Годеч и инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч.
V. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на упоменатите участъци по т. II от настоящата заповед.
Копие от заповедта да се изпрати на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“ за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – Зам.- кмет на Община Годеч.

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА        /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно Заповед №99/05.03.2021 г./

З А П О В Е Д  № 165
Гр. Годеч, 21.04.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка със сключен договор №42/09.04.2021 г. между Община Годеч и „ЦЕКИ - ЗАХАРИЕВ и С-ИЕ” СД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 4“,
Н А Р Е Ж Д А М:
    Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по част  от улица „Ком” (от о.т. 1 до о.т. 57 от регулационния план на град Годеч), улица „Бор“, улица „Молашка“, улица „Новодомска“, улица „Петров рид“, улица „Шипка“ и част от улица „Теменуга“ (от о.т. 57 до о.т. 55 от регулационния план на град Годеч)  и прилежащата тротоарна площ  за времето от 26.04.2021 год.  до приключване на строително-монтажните работи на обекта.

Вижте Заповед №165 ТУК:

ОТМЕНЕНА със Заповед №170/23.04.2021г

===================================================

 

     Приложение № 9 към чл. 62 на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
Приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г.

ВИЖТЕ ТУК:
==================================