Съобщения-Общинска администрация

Заповед №РД-452 -- предоставяне за безвъзмездно управление в полза на Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика, на две помещения – публична общинска собственост -- 07112023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-452
гр. Годеч, 06.11.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 78 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., чл. 15 от Наредба № 8/25.06.2020 г. на Общински съвет – Годеч за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 43 по Протокол № 5/12.04.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

Н А Р Е Ж Д А М :

    1. Да се предоставят за безвъзмездно управление в полза на Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика за осъществяване дейността на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Своге с филиал в гр. Годеч, следните две помещения – публична общинска собственост – офис № 4, офис № 5 и сервизно помещение с обща площ от 52.10 кв.м, находящи се на трети етаж от триетажна масивна сграда на ул. „Република“ № 1, гр. Годеч, УПИ I, кв.136 по плана на гр. Годеч.
    2. Възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт „Общинска собственост” в Дирекция ТУЕП организацията по изготвянето на договор за безвъзмездно управление на помещенията, описани в т. 1 от настоящата заповед, за срок от 5 години, както и уведомяването на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов, директор на Дирекция ТУЕП.

НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съгласно решение № 83 по протокол № 9/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч/
=====================================

Заповед № РД-453 -- забрана на преминаването, спирането и паркирането на МПС, във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи по договор № Д-28/11.04.2023г., с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и ... – част II, етап 3”

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-453
Гр. Годеч, 06.11.2023 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със сключен договор за изпълнение на строително монтажните работи с № Д-28 от 11.04.2023 г. сключен между Община Годеч и „ИНФРА ГОДЕЧ ДЗЗД” с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – част II, етап 3”:

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по следните улици в обхвата на строежа:

1.   Улица „Люляк” от о.т. № 227 до о.т. № 65 /между улица „Грамада” и улица „Асен Златаров”/ за времето от 07.11.2023 год. до приключване на строително-монтажните работи на строежа;

2. Улица „Грамада” от о.т. № 227 до о.т. № 223 /между улица „Люляк” и улица „Градина”/ за времето от 09:00 часа на 07.11.2023 год. до 13:00 часа на 07.11.2023 год.

За алтернативен маршрут да се ползва: за ул. „Височка” - улица „Грънчарица” и ул. „Градина”.

    II. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.

Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Костинброд за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Крум Крумов – Зам.-кмет на Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Решение № 83/31.08.2023 г. на Общински съвет Годеч

Съгласувал:
Крум Крумов
Зам.-кмет на Община Годеч

Изготвил:
инж.Ангел Ангелов
Директор на Дирекция „ТУЕП
=====================================

УВЕДОМЛЕНИЕ до заинтересованите страни -- изработен е проект на горскостопански план и обяснителна записка към плана -- 24102023

У В Е Д О М Л Е Н И Е
до заинтересованите страни

      На основание чл. 89, ал. 3 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии, Община Годеч уведомява всички заинтересовани страни за изработения проект на горскостопански план и публикуване на обяснителната записка, което е част от проекта.

Проектът е достъпен в стая № 122, в сградата на Община Годеч на адрес: гр. Годеч, пл. ,,Свобода” № 1.

Вижте документа ТУК:

================================================

Заповед № РД-436 -- ОТНОСНО ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ПРЕЗ 2024 Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ УСЛУГИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ЧЕСТОТАТА ИМ

дата на публикуване: 24.10.2023 год.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д № РД-436
гр. Годеч, 24.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч, приета от ОбС - Годеч

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.     Границите на районите, в които през 2024 г. ще се извършват услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в Регионално депо – Костинброд и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва -- ВИЖТЕ ТУК

2.    Определям следната честота на сметоизвозване --  ВИЖТЕ ТУК

3.    В махала ,,Скривена”, град Годеч и махала ,,Кумичина дупка”, село Гинци, няма да се извършва сметосъбиране и сметоизвозване, но ще се събират такси, съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

    Настоящата заповед да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-н Крум Крумов, Заместник-кмет на Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Решение на ОбС № 83 от 31.08.2023 г.
-------------------------------------------

Изтеглете заповед № РД-436 -- ТУК:
=========================================

Заповед № КР-70 -- по чл.135, ал. 3, от ЗУТ - с. Бракьовци кв.9

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № КР-70
гр. Годеч, 02.10.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3, от ЗУТ, във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-И-88/26.07.2023 г. от Иванка Боянова Соколова и становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-1075/23.08.2023 г.

РАЗРЕШАВАМ:

      Да се измени действащия план за регулация на село Бракьовци в квартал 9, съгласно приложената скица-предложение и становището на Главния архитект на Община Годеч, както следва:
Изменя се регулацията на УПИ I-61, УПИ II-247 и терен за озеленяване, така че да се запазят границите на поземлен имот с пл. № 61.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД Кмет на Община Годеч
Съгласно решение № 83/31.08.2023 г. на ОбС - Годеч
=================================

Заповед № КР-68 по чл.135, ал. 3 от ЗУТ - с. Туден кв.22

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № КР-68
гр. Годеч, 25.08.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-Н-90/02.08.2023 г. от Николай Димитров Николов и Николай Александров Стефанов и становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-1048/16.08.2023 г.

РАЗРЕШАВАМ:

      Да се измени действащия план за регулация на село Туден в квартал 22, съгласно приложената скица-предложение и становището на Главния архитект на Община Годеч, както следва:
Премахва се УПИ XXI-143;
Изменя се регулацията на УПИ VIII-143 и IX-143.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на Община Годеч

==================================