Съобщения-Общинска администрация

С П Р А В К А
По чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

       ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч

       На основание чл. 66 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от Административнопроцесуалният кодекс /АПК/ и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ проектът за Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч е публикуван на интернет страницата на Община Годеч, на 13.02.2023 година.
       В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок от 14 дни, а именно до 27.02.2023 г. включително, в деловодството на Община Годеч не са постъпили предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект.


Цветомира Сергиева
Директор Дирекция АОФСД

====================================================

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ГОДЕЧ
с адрес: обл. Софийска, община Годеч, гр. Годеч, пл. ,,Свобода” № 1
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/   
СЪОБЩАВА 

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Подробни устройствени планове – планове за застрояване в имоти с идентификатори № 15309.30.100; № 15309.30.101; № 15309.30.52; № 15309.30.56 по КККР (Кадастрална карта и кадастрални регистри) на гр. Годеч, местности ,,Пепелница манастира” и ,,Пепелница ваге”, община Годеч, одобрена със Заповед № РД-18-214 от 25.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК и преодреждането им от ,,Земеделска земя” за неземеделски нужди – ,,За гробищен парк”.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:
1.   Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на обявление:
24.02.2023 г.

=============================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Във връзка с констатирано огнище на Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Софийска област и проведено заседание на постоянно действащата епизоотична комисия към Община Годеч на 15.02.2023 г. е необходимо:
1. Стопаните отглеждащи птици в личните дворове стриктно да спазват и подобрят мерките за биосигурност:
1.1. Да не пускат извън дворовете си по улиците домашните птици, а водоплаващите – във водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици.
1.2. Да отглеждат разделно в дворовете си водоплаващите от другите видове птици.
1.3. При непосредствена опасност от заболяване да отглеждат птиците в затворени помещения, за да нямат контакт с други свободно живеещи птици (врабчета, гълъби и др.).
1.4. Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.
1.5. При поява на каквото и да е заболяване или умиране на птици е необходимо незабавно да уведомят обслужващия ветеринарен лекар, кметския наместник на населеното място или еколога на Община Годеч.
1.6. Да не се пипат заболели или умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства. Да не се допускат деца до тях.
2. Собствениците на птицевъдни ферми да спазват стриктно общите ветеринарно-санитарни мерки, които включват:
2.1. Дезинфекция на влизащи и излизащи превозни средства.
2.2. Забрана за влизане на външни лица.
2.3. Ползване на ,,мокри” филтри от персонала пряко зает в производствения процес.
2.4. Ползване на лични предпазни средства от персонала.
2.5. Предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно живеещи птици.
2.6. Водене на регистър на всички работници пряко заети в производствения процес.
2.7. При констатация на завишена заболяваемост или смъртност незабавно да сигнализират обслужващия обекта ветеринарен лекар или Областна дирекция по безопасност на храните – София област.

======================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
 2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О  Б  Я  В  А

      Във връзка с предложение на Кмета на Община Годеч и взето Решение на Общински съвет – Годеч по протокол №1 от 31.01.2023 г., по повод обявен прием на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от Национален план за възстановяване и устойчивост, Община Годеч събира оферти за изпълнение на дейности, както следва:
1. „Архитектурно заснемане на 13 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Годеч“.
2. „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт на 13 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Годеч“.
*след техническото обследване на сградите е необходимо да се изготви и представи за всяка от сградите Обобщена КСС по окрупнени показатели
3. „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергийно спестяващи мерки (ЕСМ) в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на 13 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Годеч“.

Обектите, по отношение на които ще бъдат реализирани гореизброените дейности,  се намират в град Годеч и са със следните технически показатели:

Наименование на сграда / адрес                                               РЗП  / м2                                         
БЛОК 1, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 1                                1449,74
БЛОК 2, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 2                              1449,74
БЛОК 3, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 3                              1444,40
БЛОК 4, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 4                             1444,40
БЛОК 5, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 5                              1204,39
БЛОК 6, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 6                               784,48
БЛОК 7, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 7                              1444,40
БЛОК 8, ВХОД А И ВХОД Б, гр. Годеч, ул. "Н.Й.Вапцаров" № 8                             1595,24
БЛОК 9, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 9                                                           952,40
БЛОК 9, ВХОД А И ВХОД Б, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл.9 вх. А и Б              2194,76
БЛОК ЗАВОД КОМ, 3 входа, гр. Годеч, ул. "Игнат Емануилов"                           2492,80
БЛОК ЗАВОД МАГНИТ - 2 ВХОДА, гр. Годеч, ул. "Ал.Стамболийски" № 9          2693,02
БЛОК МИНА СТАНИНЦИ- 2 входа, гр. Годеч, ул. "Ал.Стамболийски" № 7          1876,58

Договорите по всяка от гореупоменатите дейности, ще се сключват по реда чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.

Във връзка с гореизложеното и в случай, че Вие сте заинтересовани от настоящата обява, моля да представите оферта, която да съдържа:
   -   ценово предложение в лева без ДДС и с включен ДДС;
-     срок за изпълнение на дейността;
 -    срок на валидност на офертата;

       Изготвената от Вас оферта да се изпрати на електронната поща на Община Годеч -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да се входира в деловодството на Община Годеч с адрес град Годеч, пл. „Свобода“ №1  до  17:00 ч. на 07.02.2023 г. включително.

Лице за контакт – инж. Ангел Ангелов, тел. 0899911259

Вижте  цялата ОБЯВА --  ТУК

==================================================================

ЗАПОВЕД  №  КР-81
гр. Годеч, 08.12.2022 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3, от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и § 8, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-В-217/08.09.2022 г.  ...
... ... ...
Вижте ТУК:


=====================================================

Извадка от Неофициален раздел бр.7 от 24.01.2023 г. на ДВ

      74. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 105 от протокол № 15 от 23.12.2022 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 120, 120а и 128, както следва: изменя се регулацията на улица с о. т. № 394, 396, 396а; изменя се регулацията на УПИ с № VIII-1476 и VII-1475 в кв. 120; изменя се регулацията на УПИ с № I-1473 в кв. 120а; изменя се регулацията на УПИ с № I-1562 и II-1563 в кв. 128. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.

376
==========================================================