Съобщения-Общинска администрация

       На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
     Относно: Постъпило уведомление в Министерството на околната среда и водите от АГЕНЦИЯ ,,ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” с адрес:  гр. София, п. к. 1606, бул. ,,Македония” № 3 за инвестиционно предложение: ,,Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан”.
      Уведомлението е публикувано на официалната интернет страница на Министерството на околната среда и водите на адрес: www.moew.government.bg, в раздел: Превантивна дейност/ОВОС/Съобщения за първо уведомяване/Обявление за инвестиционно предложение.
Писмени становища и мнения се приемат в Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, п. к. 1000, бул. ,,Кн. Мария Луиза” № 22.

Дата на обявление:
26.03.2021 г.
=======================================

    След проверка в регистъра на договорите се състави списък на наемателите на ПМЛ от ОПФ, подлежащи на проверка. Броя и вида, на регистрираните от всеки наемател, пасищни селскостопански животни са определени съгласно „Справката за всички регистрирани към 01.02.2021г. животновъдни обекти със собственици или ползватели и пасищни селскостопански животни“, утвърдена със заповед РД11-282 от 09.02.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ .

Протокол от дейността на комисията
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Поправка към Приложение 3
Приложение 4
===================================

      Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на махала „Молак“, гр. Годеч, в кв. 17 и 18, както следва: премахват се УПИ с № XIV-177 и XV-249 от кв. 17; изменя се регулацията на УПИ с № XVI-182 от кв. 17; образуват се нови УПИ с № XIV-177, 249 и XV-250 от кв. 17; образува се нов терен за озеленяване в кв. 17; премахва се УПИ с № XIII-182 от кв. 18; изменя се регулацията на УПИ с № XII-182 от кв. 18; образуват се нови УПИ с № XIII-250 и XXVII-182 от кв. 18. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината – гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

Вижте извадка от обнародването в „Държавен вестникТУК:
====================================

         ,,Забранява се свободното пускане на селскостопански и други животни и птици по улиците, площадите, парковете и тревните площи в и извън населените места. Извеждането на животните на паша да става с придружител”

     ,,Който пуска животни извън животновъдния обект без придружител (собственник или гледач), освен когато животните се намират в оградени пасища, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1 000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 3 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 до 5 000 лв.”

Вижте ИНСТРУКТАЖА ТУК:
==================================

Забранява се пащшата на селскостопански животни в горските територии, описани по отдели и подотдели в следния СПИСЪК, неразделна част от заповедта.

Вижте Заповед № 94 ТУК::
Вижте СПИСЪК на територии ТУК:

=====================================

     Община Годеч в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 18.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.
     „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
   • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
   • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление – декларация (по образец):
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
     С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на 3 - ма потребители.
Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 25.01.2021 г. в сградата на Община Годеч, пл. „Свобода“ № 1, стая 104 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Образци на документи за изтегляне:
Декларация от кандидат за „Социален асистент“
Заявление от кандидат за „Социален асистент“
Заявление от кандидат за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
 
За допълнителна информация тел. 07292/2252 – Дирекция „Социални дейности, образование,култура,местни данъци и такси“ в Община Годеч.
==================================================