Съобщения-Общинска администрация

П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ, 

      На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, чл. 29 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч от 23.01.2014 г. на Общински съвет - Годеч, Община Годеч Ви кани да вземете участие в Публичното обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА 2021 г., което ще се проведе на 27.01.2020 г. от 13.00 часа в Голямата заседателната зала на Община Годеч.
     Обсъждането ще се проведе при спазване на противоепидемични мерки за сигурност, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на етапи, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения на гражданите на Община Годеч.
    Вашите предложения, мнения и препоръки може да представите писмено в деловодството на Община Годеч или на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  до 13.00 часа на 25.01.2020 г.
Приложени документи:
1. Доклад за приемане на бюджет 2021
2. Приходи 2021
3. Разходи 2021
4. Поименен списък на капиталовите разходи за 2021г
5. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2021г
6. Бюджетна прогноза 2021 - 2023 - ПРИХОДИ
7. Бюджетна прогноза 2021 - 2023 - РАЗХОДИ

С уважение,     /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===========================================================

СЪОБЩЕНИЕ - във връзка с извършване на проверки по отношение спазване на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните, Община Годеч напомня на собствениците на домашни любимци за основните им задължения, регламентирани в долуописаните разпоредби, както следва:

Вижте ТУК:

======================================================

С П Р А В К А
По чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: одобряване на План-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Годеч за 2021 г.
 
    На основание чл. 66 и чл. 69, ал.1, т. 1 от Административно – процесуалният кодекс /АПК/ и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ проектът на План-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в община Годеч за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Община Годеч, на 27.11.2020 година.
     В рамките на регламентирания по чл. 69, ал. 2 от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок от 30 дни, а именно до 27.12.2020 г. включително, в деловодството на Община Годеч не са постъпили предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект.

Надя Тодорова
Директор Дирекция СДОКМДТ

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
,,АЛЕКС Н ТРЕЙД” ЕООД
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Изграждане на животновъден обект”, в поземлен имот с идентификатор 15309.25.117, гр. Годеч.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:
Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

=============================================================================

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

,,ДРАГ – 8001” ЕООД
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Изграждане на животновъден обект  - ,,Кравеферма за свободно, групово отглеждане на 170 броя крави за месо”, в поземлен имот с идентификатор 15309.19.1, гр. Годеч.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Приложение:   Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

=================================================================

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса битови отпадъци за 2021 г. С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план-сметка за 2021 г., съгласно Приложение № 5 и приложения №№ 1, 2, 3 и 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същото. Писмени предложения и възражения могат да се подават в деловодството в сградата на Община Годеч, град Годеч, пл. „Свобода“ 1 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Предложение
Проект за решение
План-сметка /Приложение 5/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица /Приложение 4/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на юридически лица /Приложение 3/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на физически лица /Приложение 2/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически лица /Приложение 1/

==============================================