Съобщения-Общинска администрация

Обявление на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ -- проект за изменение на ПУП на гр. Годеч за част от махала Додовица -- 29092023

Извадка от Неофициален раздел бр.82 от 29.09.2023 г. на ДВ

22.   –   Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 78 от протокол № 9 от 31.08.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч за част от махала Додовица в кв. 76а (нов), 78, 78а и 78б (нови), както следва: създава се нова улица с о.т. № 682 и 696; създава се нова улица с о.т. № 682, 501, 681, 680, 683, 679, 678, 677, 675 и 676; създава се нова улица с о.т. № 683, 684, 685, 686, 687, 694 и 695; създава се нова улица с о.т. № 681 и 688; създава се нова улица с о.т. № 688, 689, 690, 691, 692, 693 и 357; създава се нова улица с о.т. № 675, 674, 673, 671, 670, 669, 667 и 666; създава се нова улица с о.т. № 671 и 672; създава се нова улица с о.т. № 667 и 668; създава се нов кв. с № 76а, в който се образуват нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) с № I-2034, 2035, II-2033, III-2032, IV-2031, V-2030, VI-2040, VII-2039, VIII-2041, IX-2042, X-2043, XI-2045, XII-2047 – за общ. обсл., XIII-2046 – за общ. обсл., XVI-2038; в кв. 78 се образуват нови УПИ с № XX-707, XXI-2048, XXII-2049, XXIII-708, XXIV-709 и XXV-710; създава се нов кв. с № 78а, в който се образуват нови УПИ с № I-2059 и II-2058; създава се нов кв. с № 78б, в който се образуват нови УПИ с № I-2021, II-2022, III-2023, IV-2024, V-2025, VI-2026, VII-2027, VIII-2029 и IX-2028. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.
7191
=========================================================

Заповед за възлагане на изпълнител, да извършва превозите по утвърдени автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, считано от 01.10.2023 г. до сключване на договор с избран изпълнител -- 28092023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № РД-365
гр. Годеч, 21.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № ТР-10/25.08.2023 г. на Областния управител на Софийска област и във връзка с Решение № 74 от Протокол № 9/31.08.2023 г. на Общински съвет - Годеч

НАРЕЖДАМ:

    I. Възлагам на „ЛИБЪРТИ АП“ ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Изгрев, ж. к. ***************, да извършва превозите по утвърдени автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, считано от 01.10.2023 г. до сключване на договор с избран изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки, но не по-късно от 31.03.2024 г. по следните линии:
Републиканска транспортна схема:
05:45 ч. Годеч – София          07:30 ч. София – Годеч
08:00 ч. Годеч – София         10:00 ч. София – Годеч
10:00 ч. Годеч – София         12:00 ч. София – Годеч
14:00 ч. Годеч – София         17:00 ч. София – Годеч
18:10 ч. Годеч – София          19:30 ч. София – Годеч
Общинска транспортна схема:
1. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Бърля – Годеч;
2. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Губеш – Годеч;
3. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Равна – Годеч;
4. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Туден – Годеч;
5. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Станинци – Годеч;
6. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Гинци – Годеч.

* Маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема, утвърдени от Общински съвет – Годеч, съгласно Решение № 79 от Протокол № 10/31.08.2022 г., изменено с Решение № 81 от Протокол № 11/29.09.2022 г. са описани в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.
    II. Заповедта да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалния сайт на Община Годеч www. godech.bg и поставянето й на информационното табло на входа на сградата на общинска администрация.

    III. Настоящата заповед да бъде връчена за изпълнение на „ЛИБЪРТИ АП“ ООД.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
------------------------------------------------------------
Вижте 
Заповед № РД- 365 -- ТУК:
Вижте 
Приложение 1 -- ТУК:

========================================================

Заповед № РД-367 -- временна организация на движението, във връзка със сключен договор за изпълнение на строително монтажни работи -- 24092023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-367
Гр. Годеч, 21.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със сключен договор за изпълнение на строително монтажните работи с № Д-28 от 11.04.2023 г. сключен между Община Годеч и „ИНФРА ГОДЕЧ ДЗЗД” с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – част II, етап 3”:

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по следните улици в обхвата на строежа: улица Улица „Александър Стамболийски” от о.т. № 240 до о.т. № 250 /между улица „Дружба и улица „Васил Левски” и Улица „Грамада” от о.т. № 527 до о.т. № 234 /между улица „Нишава” и улица „Александър Стамболийски”/ за времето от 12:00 часа на 25.05.2023 год. до 17:00 часа на 26.09.2023 г.
    II. За алтернативен маршрут да се ползва: за ул. „Александър Стамболийски” - улиците „Дружба” и „Васил Левски”, а за ул. „Грамада” – ул. „Нишава”.
    III. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
    Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Костинброд за сведение и изпълнение.
    Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Крум Крумов – Зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

============================================

Съобщение -- 16 септември 2023 г. -- ,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

За поредна година Община Годеч се включва в кампанията
,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

      На 16 септември 2023 г. (събота) всички доброволци, които имат отношение към опазването на околната среда ще могат да се включат в инициативата ,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”.
      Главната роля в кампанията е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, се превръщат от доброволци за един ден в неизменни посланици на зелената идея и каузата да почистим и облагородим страната си.
      Доброволците могат да заявят своето участие в инициативата на телефон: 072998051 или на място в сградата на Община Годеч, етаж 1, стая № 122, Емилия Николова – старши експерт ,,Екология”.

Даването на личен пример и поддържането на чиста природа са възможни всеки ден!

НАЧАЛЕН ЧАС: 9:00

=======================================

Обява - Дезакаризация - есен - 2023 г. -- 07092023

В Н И М А Н И Е !!!

      Община Годеч ще извърши дезакаризационна обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи, дезинфекция на комарни биотопи по поречието на река Нишава в централната градска част и дератизация на каналната мрежа срещу гризачи.
На 07 септември 2023 г. – четвъртък ще бъдат обработени тревните площи, както следва:

- Централен градски парк и междублоково пространство;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” - I база;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база II;
- Тревни площи зад сградата на Община Годеч;
- Площадка за игра до хранителен магазин ,,Ред маркет” в гр. Годеч;
- Площадка за игра до сградата на В и К в гр. Годеч;
- Детска площадка в кв. ,,Слънчев бряг”, в гр. Годеч;
- Детска площадка в кв. ,,Цикура”, в гр. Годеч;
- Площадка за игра - кметство на с. Шума.
Карантинен срок: 24 часа.
Препарат за обработка на тревните площи: ,,ЕСЦИМЕТРИН”.
Антидот: ,,Симптоматично”.
=============================

Заповед№ РД-244 - организация на движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства за времето от 00.00 часа на 22.06.2023 г. до 12.00 часа на 26.06.2023 г.

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД  № РД-244
гр. Годеч, 20.06.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отбелязване на празника на града „Видовден“ на 24 и 25 юни 2023 г., определен с Решение № 47 от Протокол № 5/12.04.2023 г. на Общински съвет - Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства за времето от 00.00 часа на 22.06.2023 г. до 12.00 часа на 26.06.2023 г., както следва:
1. Паркинг в УПИ I – за Младежки културен дом, кв. 132а по плана на град Годеч.
2. Паркинг в центъра на града с осови точки от о.т. 523 до о.т. 524 (паркинга пред фотото, кафе-сладкарница „Рая“ и ресторант „Куатро“);
3. Паркинг в УПИ I, кв. 138 по плана на град Годеч (зад сградата на Общинска администрация).
4. Улица „Академик Игнат Емануилов“ от о.т. 66 (кръстовището с ул. „Асен Златаров“) до о.т. 523 (пл. „Свобода“);
5. Улица „Георги С. Раковски“ от о.т. 523 (пл. „Свобода“) до о.т. 262 (кръстовището с ул. „Бригадир“);
6. Площад „Есперанто“;
7. Улица „Нишава“ от о.т. 525 (пл. „Есперанто“) до о.т. 153 (ул. „Нишава“);
8. Улица „Христо Смирненски“ в участъка от о.т. 154 (ул. „Васка Емануилова“)  до о.т. 159 (ул. „Нишава“);
9. Улица с осови точки – 238-238а-238б;
10. Улица „Република“ от о.т. 256 (ул. „Република“ № 8) до о.т. 258 (плодаща пред Ресторант „Нишава“ и Профсъюзния дом).
II.  Настоящата Заповед не се отнася за автомобили на спешна медицинска помощ, автомобили на МВР, гражданска защита, автомобили, зареждащи търговските обекти и автомобили, собственост на Община Годеч.
III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места в центъра на града.
IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на г-н Драгомир Георгиев - специалист ОМП към Община Годеч и гл. инспектор Георги Калайджиев - Началник на Районно управление на МВР - Костинброд за изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ        /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Вижте Заповед№  РД-244 -- ТУК:

=======================================