Съобщения-Общинска администрация

 

З А П О В Е Д   № 378
гр. Годеч, 29.10.2020 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч, приета от ОбС - Годеч

О П Р Е Д Е Л Я М:

Вижте ТУК:
======================================


 

"АЛЕКС Н ТРЕЙД" ЕООД  съобщава на засегнатото население ...
Вижте ТУК:

============================================

"ДРАГ - 8001" ЕООД  съобщава на засегнатото население ...
Вижте ТУК:

============================================

В Н И М А Н И Е   !!!

На 04 септември 2020 г. Община Годеч ще извърши есенна дезакаризационна обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи в:

- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база I
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база II.

Карантинен срок: 24 часа.
Препарат за обработка на тревните площи: ,,Бандит 10 ЕW”.
Антидот: ,,Симптоматичен антидот”.

=======================================================================

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ  ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър”.
1.2. Специалност – икономика, счетоводство, финанси.
1.3. Професионален опит - две години или IV младши ранг.
1.4. Минимална заплата за длъжността – от 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
1.5. Длъжността се заема по служебно правоотношение, като за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
2. Кратко описание на длъжността:
2.1. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи, свързани с цялостната дейност на общината, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, свързани с издръжката на общината. Участва в разработване на основни процедури, работни инструкции, указания и типови документи за въвеждане и актуализиране на системи за финансово управление и контрол / СФУК / в Община Годеч.
2.2. Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността - Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.
3. Допълнителни умения и квалификации:
3.1. Да притежава умения за работа в екип, ориентация към резултати, комуникативна и професионална компетентност.
3.2. Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
4. Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе чрез решаване на тест и интервю.
5. Необходими документи:
5.1. Заявление за участие в конкурс –/ по образец/ Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5.2. Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образоване е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
5.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.
5.5. Сертификати за придобити квалификации, свързани с длъжността.
5.6. Автобиография.
Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис.
6. Място и срок на подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Документите се подават в деловодството на Община Годеч, пл. „Свобода“ № 1, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа, на 04.09.2020 г.
Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението по чл.17, ал.2 и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
7. Списъците на допуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Годеч и на информационното табло на входа на общината.

Телефон и лице за контакт: 0729/22300, Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“
==============================================================

ЗАПОВЕД  № 272
гр.Годеч, 18.08.2020 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № 11/21.01.2020 г. сключен между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ–ХОЛД“ ЕООД гр. Пловдив с предмет: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч на ул. „Георги Сава Раковски”от о.т. 523 до о.т. 268 и ул.„Георги Сава Раковски” от о.т. 264 до о.т. 263” във връзка с Административен договор №BG06RDNP001-7.001-0150-C01 от 29.05.2019г. сключен между ДФ “Земеделие“ и Община Годеч, с предмет: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул. „Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263”
Н А Р Е Ж Д А М:
      I. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства по ул. „Георги Сава Раковски” от о.т. 262 (от кръстовището с ул. „Бригадир”) до о.т. 268 (кръстовището при Автогарата) и от о.т. 264 до о.т. 263 (участъка пред блок №6 и блок №7) за времето от 20.08.2020 г. до 19.09.2020 г.
     II. За паркирането на пътни и моторни превозни средства да се използват  участъка от ул.„Георги Сава Раковски” пред блок № 4 и блок № 5 и паркинга при „Младежкия дом”.
    III. Настоящата Заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение, автомобилите зареждащи търговските обекти и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
    IV. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началник на РУ на МВР-гр. Годеч и директора на дирекция ТУЕП към Община Годеч - инж. Ангел Ангелов.
    V. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й на входовете на жилищните блокове в упоменатите участъци по т. I от настоящата заповед.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР-гр. Годеч за сведение и изпълнение.
Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“. 
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.


НАДЯ СОТИРОВА   /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно Заповед № 262/10.08.2020 г./