Съобщения-Общинска администрация

     Община Годеч напомня на собствениците на домашни любимци за основните им задължения, регламентирани в долуописаните разпоредби, както следва:
Вижте  СЪОБЩЕНИЕТО  ТУК:

.... .... ....
,,Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не създават опасност за хора и други животни.”
.... .... ....
,,Собствениците на кучета са длъжни при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи”.
... ... ...

Вижте цялото СЪОБЩЕНИЕ ТУК:
=========================================

Временно да се  преустанови спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства на улица „Ком” до завършване на строителството !

Вижте заповед №РД-285 -- ТУК:

================================================================

Извадка от Неофициален раздел бр.57 от 22.07.2022 г. на ДВ

        837. – Община Годеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 120, 120а и 128, както следва: изменя се регулацията на улица с о.т. № 394, 396, 396а; изменя се регулацията на УПИ с № VIII-1476 и VII-1475 в кв. 120; изменя се регулацията на УПИ с № I-1473 в кв. 120а; изменя се регулацията на УПИ с № I-1562 и II-1563 в кв. 128. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.
4362

===========================================================

дата на публикуване: 22.07.2022 година

 

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ДО
Г-Н ИВАН ЕВТИМОВ АРСОВ

П Р Е Д П И С А Н И Е

       В деловодната система на Община Годеч е регистрирана жалба от 13.05.2022 г. за опасни високи дървета в западната част на имота Ви в с. Разбоище, община Годеч. На 03.06.2022 г. служители на Община Годеч извършиха проверка на място. Резултатите от проверката са отразени в констативен протокол. Констатирани са потенциално опасни смърчови дървета, в обсега на които преминава електропровод и се намират жилищни сгради. Нарушени са нормативните изисквания относно необходимите отстояния от имотната граница, съгласно чл. 52 от Закона за собствеността, чл. 94, ал. 2 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и приложение № 1, към чл. 13 от Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.
     В четиринадесетдневен срок от публикуване на настоящото предписание на официалната интернет страница на Община Годеч е необходимо да предприемете действия за издаване на разрешение за сеч и премахване на дърветата.
     За издаване на разрешение за сеч е необходимо да подадете заявление по образец в деловодството на Община Годеч, към което да приложите копие от документ за собственост на имота.

С уважение,

НАДЯ СОТИРОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Заповед № РД-251 от 15.07.2022 г.

дата на публикуване: 22.07.2022 година

============================================================

ЗАПОВЕД  № РД-254
гр. Годеч, 18.07.2022 г.

           На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров”, находящо се в УПИ I-за училище, кв. 64, по плана на град Годеч”
НАРЕЖДАМ:
      I. Забранявам разполагането на общинския пазар в следните участъци: ул. Нишава от о.т. 525 (пл. „Есперанто“) до о.т. 527 (кръстовището с ул. „Грамада“) и улица „Акад. Игнат Емануилов“ от о.т. 66 (кръстовището с ул. „Асен Златаров) до о.т. 525 ( пл. „Есперанто”).
    II. Общинския пазар да се разположи на ул. „Нишава“ от о.т. 161А до о.т. 150 (до 20 метра от кръстовището с ул. „Гео Милев”), улица „Баба Тонка” от о.т. 322А до о.т. 156 (кръстовището с ул. „Васка Емануилова“).
   III. Заповедта влиза в сила от 20.07.2022 г. и е със срок на действие до изричната й отмяна.
IV. Заповедта да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места.
V. Копие от заповедта да се връчи на гл. инспектор Георги Калайджиев - Началник на Районно управление на МВР - Костинброд за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция – „Териториално устройство и европейски проекти“.

НАДЯ СОТИРОВА  /п/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022г.
=========================================================================

ЗАПОВЕД  № РД-253
гр. Годеч, 18.07.2022 г.

        На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 72/26.08.2020 г. между Община Годеч и Дружество по ЗЗД“НС ГОДЕЧ 2020“ за изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“
Н А Р Е Ж Д А М:
   I. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства за времето от 00.00 часа на 20.07.2022 г. до отмяна на заповедта, както следва:
 1. Улица „Академик Игнат Емануилов” от о.т. 66 (кръстовището с ул. „Асен Златаров”) до о.т. 525 (пл. „Есперанто“);
2. Улица „Нишава“ от о.т. 525 (пл. „Есперанто“) до о.т. 527 (кръстовището с ул. „Грамада“);
  II.  Настоящата Заповед не се отнася за пътни и моторни превозни средства на спешна медицинска помощ, МВР, гражданска защита, Община Годеч и фирмите изпълнител по горепосочения договор.
 III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места в центъра на града.
Копие от заповедта да се връчи на гл. инспектор Георги Калайджиев - Началник на Районно управление на МВР - Костинброд за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция – „Териториално устройство и европейски проекти“.

НАДЯ СОТИРОВА              /п/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г./

=========================================================================