Съобщения-Общинска администрация

Директор на Дирекция „Административно обслужване и финансово-стопански дейности“     

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше, образователно -  квалификационна степен „Магистър”.
1.2. Специалност – икономика, счетоводство, финанси.
1.3. Професионален опит - четири години или  придобит III младши ранг.
1.4. Минимална заплата за длъжността –  680,00  лв.
  * Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
1.5. Длъжността се заема по служебно правоотношение, като за целта кандидата  следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
      2. Кратко описание на длъжността:
2.1. Организира, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на служителите в дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“, за осъществяване правомощията на Кмета на общината, свързани с неговата компетентност, съгласно чл.5, ал.2 от Закона за администрацията.
2.2. Създава условия за подпомагане дейностите на общата администрация. Координира и контролира финансово – счетоводните дейности, информационните системи, административното обслужване на гражданите и човешки ресурси.
2.3. Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността - Закон за публичните финанси, Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.
      3. Допълнителни умения и квалификации:
3.1. Да притежава управленска компетентност, умения за работа в екип, ориентация към резултати, комуникативна  и професионална компетентност. 
3.2. Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
      4. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. 
      5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление за участие в конкурс –/ по образец/  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5.2. Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение,  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образоване е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
5.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.
5.5. Сертификати за придобити квалификации, свързани с длъжността.
5.6. Автобиография.
Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис. 
      6. Място и срок на подаване на документите: 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Документите се подават в деловодството на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1, в срок до 17.00 часа на 20.08.2020 г.
Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението по чл.17, ал.2 и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
      7. Списъците на допуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg и на информационното табло на входа на Община Годеч.
 
Телефон и лице за контакт: 0729/22300 Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“.

ЗАПОВЕД  № 214
гр. Годеч, 02.07.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка със сключен договор  № 27/24.02.2020 г. между Община Годеч и „Пътстрой – 92” АД гр. София за изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП III - ул. „Зли дол “ от о.т. 81 до о.т. 110”
Н А Р Е Ж Д А М:

   I.  Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по улица „Зли дол” от осова точка 81 (от разклона за кв. Трап) до осова точка 109А (до магазина в кв. Старо село), съгласно действащия регулационен план на град Годеч, одобрен със Заповед № АБ-277/24.07.1984 г. за времето от 03.07.2020 г.  до приключване на строително-ремонтните дейности по обекта или отмяна на Заповедта.
   II.  За обходни маршрути да се използват - ул. Клокотиш, ул. Петрохан и ул. Сохая.
   III.  Настоящата Заповед не се отнася за моторни превозни средства и строителна техника, участващи в строително-монтажните работи на обекта, автомобили на МВР, „Спешна медицинска помощ” и „Гражданска защита”.
   IV. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
   V. Тази заповед отменя моя Заповед № 125/16.04.2020 г.
Изпълнение на заповедта възлагам на гл. инспектор Светослав Григоров -  Началник на РУ на МВР - гр. Годеч и инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ    /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
==================================================

СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на проект на нова Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.                                    

     На основание чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на наредбата е публикуван на интернет страница на Община Годеч www.godech.bg, на 30.04.2020 година.       / --- вижте ТУК --- /
    В рамките на предоставения 30-дневен срок, съгласно чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове за предложения и становища по проекта на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, няма постъпили писмени предложения в деловодството на общинска администрация, както и на електронната поща на Община Годеч.            

Дата на изготвяне на справката: 02.06.2020 г.

Изготвил: /П/
Ангел Ангелов
Директор дирекция ТУЕП
======================================================================

      На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 08.07.2020 г. в деловодството на общинската администрация.
Предложение до Общински Съвет
Мотиви за нова Наредба №1 от 2020 г.
Проект на нова Наредба №1

=================================================

На 02.06.2020 г. (вторник) от 12:00 часа до 12:02 часа на територията на община Годеч ще бъдат задействани сиренните уредби с учебен сигнал „Въздушна опасност” по повод отбелязване на 144-та годишнина от гибелта на великия български поет-революционер – Христо Ботев.

==================================================

Дата на публикуване: 26.05.2020 год.     

    На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 25.06.2020 г. в деловодството на общинската администрация.

    Вижте ТУК:  ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.
    Вижте ТУК:  МОТИВИ за приемане на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.
    Вижте ТУК:  ПРOEKT на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.

====================================================