Съобщения-Общинска администрация

Извадка от Неофициален раздел бр.7 от 24.01.2023 г. на ДВ

      74. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 105 от протокол № 15 от 23.12.2022 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 120, 120а и 128, както следва: изменя се регулацията на улица с о. т. № 394, 396, 396а; изменя се регулацията на УПИ с № VIII-1476 и VII-1475 в кв. 120; изменя се регулацията на УПИ с № I-1473 в кв. 120а; изменя се регулацията на УПИ с № I-1562 и II-1563 в кв. 128. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.

376
==========================================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

       Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, че на 15.02.2023 год. от 09:30 до 12:00 часа пред сградата на Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област. На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си.
      При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника.

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Община Годеч отправя покана към жителите за участие в информационна среща за разясняване кандидатстването по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищният сграден фонд – етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.
      Срещата ще се състои на 16 януари 2023 г. /понеделник/, от 17.30 часа в салона на НЧ “Никола Й. Вапцаров-1899“ град Годеч.

За повече информация -- Вижте ТУК:  
--------------------------------------------------------------------------
Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Във връзка с настоящата процедура, крайният срок за подаване на заявления е 10.05.2023 г.

============================================

П Р Е Д  Л О Ж Е Н И Е
от РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

      ОТНОСНО:    Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2023 г.

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

      В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване на план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2023 г. ... 
... ... ...
     С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал.1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план – сметка за 2023 г., съгласно Приложение 5 и Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. Писмени предложения и възражения могат да се подадат в деловодството в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. ... ... ...

Вижте
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО -- ТУК:

Вижте Приложения 1, 2, 3, и 4 -- ТУК:
Вижте
Приложение 5 -- ТУК:
Вижте
Проект за решение -- ТУК:

========================================================

       Община Годеч напомня на всички юридически лица и граждани, собственици на водовземни съоръжения за подземни води, че до 28 ноември 2022 г. могат да предприемат действия по регистрацията им в Басейнова дирекция ,,Дунавски район”, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.).
       На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:
 Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
 Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на    § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се подават/изпращат в Централния офис на БДДР в град Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, по удобен за заявителя начин:
1. Чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
2. Чрез Система за сигурно електронно връчване.
3. Лично, на гише за административно обслужване на Басейнова дирекция ,,Дунавски район” на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.
4. Чрез Община Годеч, която на всеки четиринадесет дни предоставя на Басейнова дирекция ,,Дунавски район” постъпилите в този период заявления.

       Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.
За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности на гражданите се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.
За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1. 
Редът и начинът за регистрация на нови водовземни съоръжения не се променя.
Допълнителна информация относно регистрацията на водовземни съоръжения, може да получите от:
 Следния линк: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/;
 Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч на тел.: 072998051.
===================================================

 

З А П О В Е Д   № РД-373
        гр. Годеч, 05.10.2022 г.       

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч, приета от ОбС - Годеч
О П Р Е Д Е Л Я М:
... ... ...

Вижте ТУК:
=========================================