Съобщения-Общинска администрация

Заповеди на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3, от ЗУТ - издадени през 02.2023г. -- 08032023

Заповед № КР-05 -- град Годеч в квартал 12
Заповед № КР-10 -- село Разбоище в квартали 7 и 9
Заповед № КР-12 -- град Годеч в квартал 119
Заповед № КР-13 -- село Голеш в квартал 22
Заповед № КР-14 -- село Смолча в квартал 7
Заповед № КР-15 -- село Букоровци в квартал 15
Заповед № КР-16 -- град Годеч в квартал 129
Заповед № КР-17 -- град Годеч в квартал 65
Заповед № КР-18 -- град Годеч в квартал 124
Заповед № КР-20 -- село Комщица в квартал 17

=========================================================

Програма „Развитие на човешките ресурси“ - представяне на Проект BG05SFPR002-2.001-0178-С01 „Грижа в дома в Община Годеч“ -- 06032023

      Основната цел на настоящия проект е създаване на условия за независим и достоен живот на хората с увреждания и възрастните хора, зависими от грижа, чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.
    Същността на услугата се изразява в индивидуална подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.
Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“
Административен договор: BG05SFPR002-2.001-0178-C01
Обща стойност на проекта: 291 218,57 лв. (100% БФП)
Срок на изпълнение: 01.04.2023 г. – 01.05.2024 г. (13 месеца)

Вижте подробно описание ТУК:

================================

СЪОБЩЕНИЕ -- Обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми -- 02032023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        На 27.02.2023 г. Община Годеч обяви в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - (ЦАИС ЕОП) - Процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота Община Годеч, съгласно утвърдени маршрутни разписания“.
Допълнителна информация относно детайлите на поръчката може да откриете на следния линк - https://app.eop.bg/today/274341.

==========================================

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове - относно: Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза ...

С П Р А В К А
По чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

       ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч

       На основание чл. 66 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от Административнопроцесуалният кодекс /АПК/ и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ проектът за Изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч е публикуван на интернет страницата на Община Годеч, на 13.02.2023 година.
       В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок от 14 дни, а именно до 27.02.2023 г. включително, в деловодството на Община Годеч не са постъпили предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект.


Цветомира Сергиева
Директор Дирекция АОФСД

====================================================

ОБЯВА на основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -- 24022023

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ГОДЕЧ
с адрес: обл. Софийска, община Годеч, гр. Годеч, пл. ,,Свобода” № 1
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/   
СЪОБЩАВА 

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Подробни устройствени планове – планове за застрояване в имоти с идентификатори № 15309.30.100; № 15309.30.101; № 15309.30.52; № 15309.30.56 по КККР (Кадастрална карта и кадастрални регистри) на гр. Годеч, местности ,,Пепелница манастира” и ,,Пепелница ваге”, община Годеч, одобрена със Заповед № РД-18-214 от 25.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК и преодреждането им от ,,Земеделска земя” за неземеделски нужди – ,,За гробищен парк”.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:
1.   Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на обявление:
24.02.2023 г.

=============================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е -- констатирано огнище на Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Софийска област -- 17022023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Във връзка с констатирано огнище на Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Софийска област и проведено заседание на постоянно действащата епизоотична комисия към Община Годеч на 15.02.2023 г. е необходимо:
1. Стопаните отглеждащи птици в личните дворове стриктно да спазват и подобрят мерките за биосигурност:
1.1. Да не пускат извън дворовете си по улиците домашните птици, а водоплаващите – във водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици.
1.2. Да отглеждат разделно в дворовете си водоплаващите от другите видове птици.
1.3. При непосредствена опасност от заболяване да отглеждат птиците в затворени помещения, за да нямат контакт с други свободно живеещи птици (врабчета, гълъби и др.).
1.4. Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.
1.5. При поява на каквото и да е заболяване или умиране на птици е необходимо незабавно да уведомят обслужващия ветеринарен лекар, кметския наместник на населеното място или еколога на Община Годеч.
1.6. Да не се пипат заболели или умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства. Да не се допускат деца до тях.
2. Собствениците на птицевъдни ферми да спазват стриктно общите ветеринарно-санитарни мерки, които включват:
2.1. Дезинфекция на влизащи и излизащи превозни средства.
2.2. Забрана за влизане на външни лица.
2.3. Ползване на ,,мокри” филтри от персонала пряко зает в производствения процес.
2.4. Ползване на лични предпазни средства от персонала.
2.5. Предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно живеещи птици.
2.6. Водене на регистър на всички работници пряко заети в производствения процес.
2.7. При констатация на завишена заболяваемост или смъртност незабавно да сигнализират обслужващия обекта ветеринарен лекар или Областна дирекция по безопасност на храните – София област.

======================================