Съобщения-Общинска администрация

В Н И М А Н И Е !!!

Община Годеч ще извърши дезакаризационна обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи, дезинфекция на комарни биотопи по поречието на река Нишава в централната градска част и дератизация на каналната мрежа срещу гризачи.

          На 13 май 2022 г. – петък ще бъдат обработени тревните площи, както следва:
- Централен градски парк и междублоково пространство;
- ДГ ,,Юрий Гагарин” - I база;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база I;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база II;
- Площадка за игра, намираща се в близост до хранителния магазин ,,Ред маркет” в гр. Годеч;
- Площадка за игра, намираща се в близост до управлението на В и К в гр. Годеч;
- Площадка за игра, намираща се до кметството на с. Шума.

Карантинен срок: 24 часа.

Препарат за обработка на тревните площи: ,,Бандит 10”.
Антидот: ,,Симптоматично”.
==================================================================

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

       На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЗЛАТКА ЦВЕТАНОВА НЕГУЛОВА
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 15309.41.23 по КК и КР гр. Годеч, община Годеч, област София.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:  /Вижте ТУК:/
1.  Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на обявление:
26.04.2022 г.

================================

        В изпълнение на Глава втора. Раздел I. ,,Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. ,,Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета” от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието, Община Годеч набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.
       Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Преброяването ще се извърши в периода май-юни 2022 г.
 

Необходими документи:
  1. Заявление за участие в свободен текст.
  2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
  3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 13.05.2022 г.

Начин на подаване на документите:
     1. В деловодството на Община Годеч.
     2. На официалната електронна поща на Община Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

За допълнителна информация може да се обърнете към Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч, тел.: 072998051.
=======================================================

ЗАПОВЕД  № РД - 151
гр. Годеч, 19.04.2022 г.

           На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите и Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
Н А Р Е Ж Д А М:
       I. Определям пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 01.04.2022 г. до 30.11.2022 г.
      II. Забранявам по време на пожароопасния период паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
      III. Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
     IV. Собствениците на горски територии и на лицата, на които са предоставени за управление да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
... ... ...
Вижте заповед №РД-151 ТУК:
=================================================

Заповед № РД-150  --  Вижте ТУК:
===========================================

З А П О В Е Д  № РД - 147
гр. Годеч, 13.04.2022 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 110 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
          Н А Р Е Ж Д А М:
I. Сформирам общинска комисия в състав:
Председател:  Надя Тодорова-директор на дирекция СДОКМДТ
Членове:
1. Теодора Василева-ст. експерт в дирекция СДОКМДТ;
2. Красимир Методиев-гл. специалист в дирекция ТУЕП;
3. Ангелина Костадинова-гл. специалист в дирекция ТУЕП;
4. Василка Василева – кметски наместник на с. Туден и с. Разбоище;
Резервни членове:
инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП
Надя Станкова-ст. експерт в дирекция ТУЕП

II. Задачи за изпълнение:
2.1. Комисията да извърши проверки на територията на с. Туден и с. Разбоище, община Годеч, относно установяването на факти и обстоятелства от значение за задълженията за местни данъци и такси и спазване на задълженията на данъчно задължените лица за деклариране на недвижими имоти, съгласно нормите определени в Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Наредба №2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.
... ... ...      ... ... ...
Вижте заповед № РД-147 -- ТУК:
=====================================