Програма за управление на община Годеч-2015-2019г.

Сряда, 06 Април 2016

Вижте цялата ПРОГРАМАТА

Послание на Кмета

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Програмата за управление на мандат 2015 – 2019 г. е базирана на предизборните ми ангажименти към Вас, с която получих подкрепата на 66 % от избирателите на общината ни.

 

Ангажиран за промяната на Годеч към по-добро, днес, имам възможността и дълга да работя за реализацията на поетите ангажименти и по този начин да отговоря на даденото ми от вас доверие.Визията за развитие на Общината е ясна и точно формулирана.

 

  « Подобряване качество на живот за жителите на Общината, основано на максималното използване на икономическия и човешки потенциал, културата, традициите, историческото наследство и природните ресурси. »

 

Визията отразява желанието на Община Годеч за дългосрочно позитивно развитие, за създаване на по-добри условия на живот на населението, за развитие на икономиката и увеличаване на социалните придобивки.

 

Тази програма е «пътната карта», по която ще се движим напред през следващите няколко години, за да постигнем общите ни цели – Годеч, да сепревърне в един привлекателен за живеене и работа град. Тази програма е отворен документ,който може да бъде допълван и развиван в процеса на изпълнение, защотозадължението на местната власт е да бъде в непрекъснат диалог с хората засъздаване на качествена местна политика.

 

Програмата е средносрочен планов документ, изготвена на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за срокот 4 години. Тя е съобразена е с основните цели и приоритети на местното ирегионално развитие и е обвързана с всички действащистратегически, финансови, технически и нормативни документи на община Годеч.

 

При реализиране на програмата за управление аз и моят екип ще продължим успешното партньорство и взаимодействие с Националното сдружениена общините в Република Българи, Сдружение на председателите на общинските съвети; Сдруженияи неправителствени организации от общината; центрове за професионалнообучение ище развием партньорства с градове от ЕС, и др.

 

Уважаеми съграждани,

Уважаеми общински съветници,

 

Осъзнавам високите очаквания на нашите съграждани и поемам отговорност да работяза развитието и по-доброто бъдеще на община Годеч. Вярвам, че заедно щесе справим с пречките и трудностите, и ще бъдем удовлетворени отрезултатите, които ще постигнем с общи усилия.

 


Радослав Асенов

Кмет

Вижте цялата ПРОГРАМАТА