ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА
за провеждане на редовно Общо събрание

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 12.04.2021 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2020 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.;
3. Приемане на бюджет за дейността за 2021 г.
4. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
5. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
6. Избор на нов Управителен съвет;
7. Избор на Председател на Управителния съвет;
8. Разни   ...
.................................
Вижте ПОКАНАТА ТУК:
==========================================