МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч -- Покана за редовно Общо събрание на 27.04.2022 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация – Берковица

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

П О К А Н А
за
провеждане на Общо събрание

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
       Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 27.04.2022 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1).  Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2021 г.;
2)  Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.;
3)  Приемане на бюджет за дейността за 2022 г.
4)  Вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.;
5)  Разни.

Вижте Поканата ТУК:
==================================