Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Годеч -- 21 юни 2022 г.

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

       На 21 юни 2022 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна гр. Годеч  (пл. „Свобода“).  Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно и актуална информация в областта на:
????Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
????Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2022 година;
????Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
     Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.
     Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 01 юни до 06 юли 2022 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.
    ОИЦ-София (Договор № BG05SFOP001-4.007-0024-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вижте съобщението ТУК:
==========================================================