Във връзка с писмо с Изх. № 04-29-40/19.07.2022г. от Министерство на здравеопазването по повод "Инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет" на Министерство на електронното управление, предоставяме на Вашето внимание следните информационни материали. Документите са предназначени за родители и преподаватели, за деца, за бизнеса и за създателите на политики. Препоръките в тях включат правни и политически рамки за предотвратяване на вредите, причинявани на децата в цифровата среда:

КРАТКО_ПОЛИТИЧЕСКО_ОПИСАНИЕ_МЕЖДУНАРОДЕН_СЪЮЗ_ПО_ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

НАСОКИ_ЗА_СЪЗДАТЕЛИТЕ_НА_ПОЛИТИКИ_В_ОБЛАСТТА_НА_ЗАЩИТАТА_НА_ДЕЦАТА_ОНЛАЙН

НАСОКИ_ОТНОСНО_ЗАЩИТАТА_НА_ДЕТЕТО_ОНЛАЙН

==============================================================