МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ -- обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други -15082022

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми:

•   Обучение на тема: "Прилагане на ПМС №160- Подготовка и изпълнение на процедури"
 05 септември 2022 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
08 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“; 
    Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на бизнес планове към СВОМР.

•   Обучение на тема: "Права и задължения на бенефициента в периода на изпълнение и мониторинг на проекта"
07 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
09 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
   Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”  и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на проекти чрез ИСУН.

В срок до 02 септември 2022 г., желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:
•   Офис на МИГ – Берковица и Годеч – гр. Берковица, ул. д – р Иван Панов № 1, ет. 3, стая 305 или на тел.: 0884 415 261;
==========================================================