ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ГОДЕЧ - 25 октомври 2022 г.

           На 25 октомври  2022 г. (вторник) от 11:00 часа, в зала на втори етаж на общинска администрация Годеч, пл. „Свобода“ 1 ще се проведе информационна среща на Областен информационен център София – град и София – област (ОИЦ-София) с представители на различни организации в община Годеч. По време на  информационната среща ще бъдат презентирани програми за енергийно обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд, както и възможности за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради.  Ще бъдат представени отворени и предстоящи мерки за подобряване на различни видове инфраструктура в общините. В програмата са включени и възможности за подкрепа на бизнеса и земеделските стопанства. Предвидени са и мерки, насочени към образователни, социални, културни институции и неправителствени организации.
          ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана за срещата
Програма за срещата
ОИЦ - София
===================================================