Във връзка със стартирането на приема на проектни предложение по мярка 19.2-6.4 от стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч, Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Допустими кандидати:
       За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:

=================================================