Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - 13022023

      Във връзка със стартирането на приема на проектни предложение по мярка 19.2-6.4 от стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч, Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Допустими кандидати:
       За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:

=================================================