Съобщение на Областният управител на Софийска област - предстоящ прием на документи по под-мерки 22.1 и 22.2 от Програмата за развитие на селските райони-- 17022023

      С изменението на Наредба № 3 от 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1. „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 92 от 2022 г. ) се разширява обхвата на допустимите бенефициенти.
      Подкрепа по подмярка 22.2. „Извънредно временно подпомагане за МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ се предоставя на територията на цялата страна под формата на еднократна помощ и има за цел да допринесе за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Вижте тук --> Резюме на предстоящия прием по подмярка 22.1 от ПРСР за периода2014-2020 г.
Вижте тук --> Резюме на предстоящия прием по подмярка 22.2 от ПРСР за периода2014-2020 г.

======================================================