Във връзка със стартирането на приема на проектни предложение по мярка 19.2-8.6 от стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч,

Моля Вижте тук - Обява за прием на проекти

==============================================