МИГ-Берковица и Годеч -- мярка 19.2-7.6 -- Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.720

О Б Я В А

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.  ...
... ... ...
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на приеми:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ
с начало 10.04.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.05.2023 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 31.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.10.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г.

Вижте обявата ТУК:
=========================================