„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” -- ПОКАНА за провеждане на Общо събрание на 27.04.2023 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 П О К А Н А
за провеждане на Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 27.04.2023 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.  Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2022 г.;
2.   Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.;
3.   Приемане на бюджет за дейността за 2023 г.

      От 19.04.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

     При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"
град Берковица, ул."д-р Иван Панов" № 1
  
тел.0884 415 261
===========================================================