Сдружение МИГ - Берковица и Годеч -- Обява за провеждане на обучения --25072023

      Сдружение МИГ-Берковица и Годеч като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен, договор № РД 50-76/22.03.2023 г. с Министерството на земеделието за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
     Във връзка с изпълнението на дейности по подмярка 19.1, Сдружение МИГ - Берковица и Годеч планира да проведе обучения за местни лидери. В тази връзка:

Вижте Обявата ТУК:

====================================================