Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 -- Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“
- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Вижте обявата ТУК:
======================================