Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 -- МИГ-Берковица и Годеч -- 01122023

дата на публикуване: 01.12.2023 г.

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
      Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Берковица и Годеч, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016г. за прилагане на подмярка 19.2
... ... ...
      Период на прием:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ - приключил
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ -приключил 
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г.
... ... ...

Обява за прием на проектни предложения -- Вижте ТУК:

==================================================