Удължаване на периода на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 -- 02022024

      Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 31.01.2024 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 01.12.2023 г. и краен срок 08.05.2024 г.

Вижте ОБЯВАТА --  тук:

===============================