Съобщения - общи

Уведомление на ГД "Гранична полиция" - МВР -- заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

      В Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман, е обявен конкурс за назначаване на държавна служба за 72 (седемдесет и две) младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителнапървоначална професионална подготовка.

Вижте заповедта за обявяване на конкурса ТУК:

      Документите за участие в конкурса се подават от 12.10.2023г. до 31.10.2023г. включително, в сектор "Човешки ресурси" към РД "Гранична полиция" - Драгоман, на адрес гр. Драгоман ул. "Захари Стоянов" №58 и ГПУ-Брегово, на адрес гр. Видин ул. "Гео Милев" №30.

=================================

Обява за удължаване на прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 -- "МИГ - Берковица и Годеч" --02102023

Вижте обявата ТУК:

      Във връзка с удължаването на приема на проектни предложение по мярка 19.2-7.6 от стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч,
Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.
Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.
Наименование на процедурата:
BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“
Процедурата се реализира в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
... ... ...
Период на прием:
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на приеми:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ - ПРИКЛЮЧИЛ
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 31.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.10.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г..
... ... ...
ВАЖНО:    При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на допълнително класиране при последователно прилагане на критерии, описани подробно в Условията за кандидатстване по мярката, Раздел 22 Критерии и методика за оценка на проектните предложения и Контролен лист за оценка на етап ТФО.
Лица за контакт:
Цветка Петрелийска – Изпълнителен директор – 0884 415 261
Петя Димитрова – Експерт – 0882 507 203
... ... ...
      Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол №157/24.07.2023 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХ. И по Протокол № 116/23.04.2021 г., за удължаване на срока за прием на проектни предложения.

Вижте ОБЯВАТА тук:

=====================================================================

ВиК София Област -- Известие за планов ремонт -- 01.10.2023

На вниманието на жителите на гр. Годеч, район Годеч.

      „ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява че поради намален дебит на водата от събирателна деривация "сребърна-гински" и аварирал въздушник по трасето на довеждащ водопровод за град Годеч, ще се наложи преустановяване на водоснабдяването на висока зона на града за отстраняване на проблемите. () ще бъде прекъснато водоснабядяването от 2023-10-02 09:00 до 2023-10-02 17:00.


==================================

Покана за организиране от МИГ- Берковица и Годеч конференция -- 07092023

Вижте поканата ТУК:

Сдружение МИГ–Берковица и Годеч организира Конференция

      Уважаеми жители на Общини Берковица, Годеч и Драгоман,
     Каним Ви да вземете участие в организираната от МИГ конференция за представяне и обсъждане на разработената Стратегия за водено от общностите местно развитие.
    Конференцията ще се проведе на 18 септември 2023 г. (понеделник) от 10:00 часа в Берковица, малката зала на Народно Читалище "Иван Вазов 1872" Берковица на адрес: пл."Йордан Радичков" № 1

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
=======================

Покана за свикване на Общо събрание на МИГ-Берковица, Годеч, Драгоман -- 07092023

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „MИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН”

ПОКАНА
за провеждане на Общо събрание

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 18.09.2023 г. от 13:00 часа в малката зала на Народно Читалище "Иван Вазов 1872" Берковица на адрес: пл."Йордан Радичков" № 1, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
2. Освобождаване от отговорност на член от Управителния съвет;
3. Избор на нов член на Управителен съвет;
4. Вземане на решение за одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – Берковица, Годеч, Драгоман;

      От 11.09.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

      При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

С уважение,
Димитранка Каменова
Председател на УС на МИГ – Берковица, Годеч, Драгоман

Изтеглете ПОКАНАТА тук:
==============================

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.2 -- 01092023

О Б Я В А
за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

      Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

РЕЗЮМЕ:
    Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.729„МИГ-Берковица и Годеч:19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
      Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
... ... ...
Допустими кандидати:
1. Земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), чиито минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.
2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка-9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
... ... ...
Период на прием:
Настоящата процедура е с три срока за кандидатстване, както следва:
Първия срок -приключил
Втория срок е с начало 01.09.2023 г. и край 17:00 часа на 31.10.2023 г.
Третия срок е с начало 22.01.2024 г. и край 17:00 часа на 10.03.2024 г.
... ... ...
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000,00 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 42 075,00 лева
Финансовата помощ е в размер на:
-- 50 % от общите допустими разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия;
-- 40 % от общите допустими разходи за проекти, представени отголеми предприятия.
... ... ...
Изтеглете  ОБЯВАТА тук:
============================