Съобщения - общи

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ

      В периода 23 - 24 март в гр. Монтана, УО на ПРСР 2014 - 2020 г. организира изложение на продукти, произведени на териториите на Местните инициативни групи от България.
    На изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в Общински младежки дом – Монтана, където ще имат възможност да представят и продават своите продукти.
     Желаещите да се включат в изложението, следва да заявят участието си на електронната поща на МИГ-Берковица и Годеч - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., най-късно до 10 март 2023 г./петък/.

За допълнителна информация телефон 0882 517 203.

=====================================================

 

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРИ периода на прием:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 06.03.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 08.05.2023 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 03.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.08.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.

Вижте Обявата ТУК:

===========================================

Във връзка със стартирането на приема на проектни предложение по мярка 19.2-8.6 от стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч,

Моля Вижте тук - Обява за прием на проекти

==============================================

      С изменението на Наредба № 3 от 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1. „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 92 от 2022 г. ) се разширява обхвата на допустимите бенефициенти.
      Подкрепа по подмярка 22.2. „Извънредно временно подпомагане за МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ се предоставя на територията на цялата страна под формата на еднократна помощ и има за цел да допринесе за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Вижте тук --> Резюме на предстоящия прием по подмярка 22.1 от ПРСР за периода2014-2020 г.
Вижте тук --> Резюме на предстоящия прием по подмярка 22.2 от ПРСР за периода2014-2020 г.

======================================================

      Във връзка със стартирането на приема на проектни предложение по мярка 19.2-6.4 от стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч, Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Допустими кандидати:
       За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:

=================================================

       През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.
       Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633  забранява редица търговски практики.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/index.html
В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други  доставчици на селскостопански и хранителни продукти  да попълнят анкетата.
Анкетата е достъпна тук - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs- (следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г.
След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес:  https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/
==============================================