Съобщения - общи

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОСТАТЪЦИ ОТ ДЪРВЕСИНА В СЕЧИЩА И СУХА И ПАДНАЛА ДЪРВЕСИНА, ПОСТРАДАЛА ОТ БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ.

      Във връзка с постъпило в Община Годеч писмо с вх. № 04-08-06/15.08.2017г . на Директора на ТП ,,Държавно горско стопанство – Годеч” за реда и начина на събиране на остатъци от дървесина в сечища и суха и паднала дървесина, пострадала от биотични и абиотични фактори Ви информирам, че всеки който желае да добива такава дървесина да се регистрира при кметовете, кметските наместници по населени места и еколога към Община Годеч за гр. Годеч, с. Равна и с. Лопушня в срок до 15.09.2017 г.

За допълнителна информация:

Лице за контакти: Емилия Николова, еколог към Община Годеч.

Телефон за връзка: 072998051.

================================================================

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр.ГОДЕЧ, УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
ЧЕ НА
15.08.2017Г. ОТ 10.00 ЧАСА В ГОЛЯМАТА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ
/ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ/

=============================================================

 

за информация : Петър Захариев

                     тел :   02 9334042

До 31 юли се подават данъчни декларации и се внася авансов данък от физическите лица за доходи получени през второто тримесечие на 2017г.

До 31 юли 2017г. се декларира дължимия авансов данък за доходи на физическите лица, получени през първото тримесечие на 2017г. Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските стопани. Авансов данък се дължи и от наемодателите когато наемателите са физически лица.

Регистрираните земеделски стопани, следва да определят и декларират дължимият авансов данък за получените доходи през първото тримесечие, включително и от получените субсидии през периода.

Лицата подават декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО в срок до 31 юли 2017г., като определеният данък следва да се внесе в същият срок.

           Повече информация за деклариране и плащане на данъци, лицата могат да получат на телефона на информационният център на НАП – 0700 18 700 на цената на един градски разговор.
===================================================================

Дирекция "Бюро по Труда" - Своге
Уведомява работодарелите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори, както следва:

Вижте ТУК:

=====================================================

ЗАПОВЕД № ОА-65 / 23.03.2017 г. 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ПЕРИОДА ОТ 01.04.2017г. ДО 30.11.2017г.

=====================================================================================================