Съобщения - общи

Тестване на сисемата за предупреждение и оповестяване при бедствия и въздушна опасност (СИРЕНАТА) в гр. Годеч

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредбата за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, на 17 март (петък) в 11:00 часа в гр. Годеч ще бъде извършена проверка на техническото състояние и готовност на изградената сиренна система.

Обръщаме се към гражданите с молба да запазят спокойствие по време на теста.

=========================================================================================================

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр.ГОДЕЧ - уведомява за информационна среща за разясняване на схемите по директните плащания по кампания`2017

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР.ГОДЕЧ

 Уведомява всички заинтересовани лица, че на 23.02.2017г. от 1300 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе информационна среща за разясняване на схемите по директните плащания по кампания`2017. Тя има за цел да се запознаят земеделските производители с новостите при кандидатстване и с условията, на които да отговорят, както и с дейностите, които трябва да изпълняват, за да получат финансово подпомагане.

Вижте Тук:

==========================================================================================================

О Б Я В А на основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС - 09.02.2017г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредба за ОВОС - 31.01.2017

О Б Я В А

Силвия Златкова Микова
съобщава на засегнатото население:
Вижте ТУК 

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредба за ОВОС

О Б Я В А

Кръстанчо Симеонов Кръстанов
съобщава на засегнатото население:
Вижте ТУК 

Осигуряване на топъл обяд в община Годеч

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Осигуряване на топъл обяд в община Годеч

      Община Годеч ще предоставя услугата „Топъл обяд” през периода 01.11.2016 г. -30.04.2017 г. Дейностите се финансират по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд”. Управляващ орган е Агенция за социално подпомагане.

      Социалната услуга ще се предоставя всеки работен ден от 01.11.2016 г. до 30.04.2017 г. и включва обяд – супа, основно ястие, хляб, a при реализирани икономии и десерт. 

      Бенефициенти по проекта са следните групи лица:

    лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;

● самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; 

   ● лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.

     Лицата, попадащи в посочените целеви групи, следва да подадат заявление-декларация в Община Годеч (на 1-ви етаж, ст. 104).

     За повече информация на тел: 07292/2252– Надя Тодорова .