Съобщения - общи

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

      На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ,,4 ВЕНДЕТА” ЕООД

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,ПУП – парцеларен план за трасе на оптичен кабел в землището на с. Шума, община Годеч”.
Уведомлението е публикувано на официалната интернет страница на Община Годеч www.godech.bg, раздел ,,Съобщения”.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Дата на обявление:
18.07.2023 г.

=====================================================

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

      На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО с адрес: гр. София, п. к. 1202, ул. ,,Св. Св. Кирил и Методи” № 17-19

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 4: РПИП за ,,Водоснабдяване и канализация” ЕООД, София”.
Уведомлението е публикувано на официалната интернет страница на Община Годеч www.godech.bg, раздел ,,Съобщения”.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение към обявата -- Вижте ТУК:

Дата на обявление:
18.07.2023 г.

=============================================

П О К А Н А
 СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи/семинари
 
     Целта на срещите е популяризиране сред местната общност и заинтересовани страни възможностите за финансиране чрез многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие.
 
Срещите ще се проведат в трите общински центъра:
в град Годеч:   на: 19.07.2023 г., от 10:00 часа вЗаседателна зала на Община Годеч, пл. Свобода № 1.
в град Драгоман:     на: 19.07.2023 г., от 14:30 часа вЗаседателна зала на Община Драгоман, ул. Захари Стоянов № 26.
 в град Берковица:   на: 21.07.2023 г., от 10:00 часа, вЗаседателна зала на Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4.
       Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
 ЗАПОВЯДАЙТЕ!
======================================

П О К А Н А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРА СЕСИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН
 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН,

      На 26.06.2023 г. бе проведено първо заседание на Учредително събрание на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”, където съгласно предварително обявения дневен ред бяха взети следните решения:
1. Учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
2. Приемане на Устав на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”.

     Вземане на решение за избор на членове на Управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман” ще се извърши на второ заседание на учредителното събрание, което ще се проведе на 10.07.2023 г. от 15:30 часа в заседателна зала на Община Берковица.

==================================

Обява за прием на проектни предложения
по процедура BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
... ... ...
Период на прием:
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ - приключен.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 03.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.08.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.

Вижте обявата ТУК:
==================================

Обява за прием на проектни предложения
по процедура BG06RDNP001-19.726 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”  към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

      Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” 
... ... ...
Период на прием:
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 03.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.08.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.
 
Вижте обявата ТУК:
==================================