Съобщения - общи

Писмо на Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен -- 07082023

Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

===============================================

Писмо на Областна дирекция Земеделие - София област -- 07082023

Обява -- Вижте ТУК:
График -- Вижте ТУК:
График -- ПРОДЪЛЖЕНИЕ:

==========================================================

Покана за работни срещи на МИГ-Берковица и Годеч -- 02082023

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч,
Кани всички заинтересовани страни: бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделски стопани, местната власт и граждани за участие в организирани работни срещи:

в град Берковица: на: 11.08.2023 г.,.
в град Драгоман: на: 14.08.2023 г.,
в град Годеч: на: 14.08.2023 г., от 14:00 часа в Заседателна зала на Община Годеч, пл. Свобода № 1,
в град Берковица: на: 18.08.2023 г

Вижте поканата --  ТУК:

==================================================

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 -- Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

     Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.
Наименование на процедурата:  BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“

Вижте обявата ТУК:

===================================

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 -- Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“
- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Вижте обявата ТУК:
======================================

Сдружение МИГ - Берковица и Годеч -- Обява за провеждане на обучения --25072023

      Сдружение МИГ-Берковица и Годеч като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен, договор № РД 50-76/22.03.2023 г. с Министерството на земеделието за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
     Във връзка с изпълнението на дейности по подмярка 19.1, Сдружение МИГ - Берковица и Годеч планира да проведе обучения за местни лидери. В тази връзка:

Вижте Обявата ТУК:

====================================================