Съобщения - общи

     Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Период на прием:
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 15.09.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.10.2022 г.

     Обявата е изготвена на основание решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол № 139/12.09.2022 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХГ.

Вижте обявата ТУК:
===================================

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми:

•   Обучение на тема: "Прилагане на ПМС №160- Подготовка и изпълнение на процедури"
 05 септември 2022 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
08 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“; 
    Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на бизнес планове към СВОМР.

•   Обучение на тема: "Права и задължения на бенефициента в периода на изпълнение и мониторинг на проекта"
07 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
09 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
   Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”  и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на проекти чрез ИСУН.

В срок до 02 септември 2022 г., желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:
•   Офис на МИГ – Берковица и Годеч – гр. Берковица, ул. д – р Иван Панов № 1, ет. 3, стая 305 или на тел.: 0884 415 261;
==========================================================

     Уважаеми дами и господа от територията на Берковица и Годеч, В рамките на Стратегията за ВОМР, МИГ–Берковица и Годеч извършва проучване и анализ на следните теми:
1)„Кръговата икономика – възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност“;
2) „Дигитализацията – възможност или препятствие“. 
     Във връзка с това, МИГ провежда проучване сред заинтересованите страни на територията на МИГ чрез анкета-въпросник. Данните от анкетата ще бъдат систематизирани и обобщени и ще бъдат използвани при изготвянето на анализите. Молим да се включите в проучването, тъй като Вашето мнение и идеи са важни за нас! Въпросите от анкетата са достъпни на следните адреси:

1. „Кръговата икономика - възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност   на територията на МИГ - Берковица и Годеч“

2. „Дигитализацията – възможност или препятствие“


Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"
град Берковица, ул."д-р Иван Панов" № 1
тел.0884 415 261

=====================================================

      Общинската служба по земеделие гр. Годеч уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване  /формиране на масиви за ползване/ в землищaта на територията на Община Годеч.
Регистрите се намират в ОСЗ Годеч.
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2022 г.
 
                                     Общинска служба по земеделие гр. Годеч
04.08.2022 година
===================================================

         Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.581 - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Промяната касае удължаване на периода на прием за подаване на проектни предложения, като крайния срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа  на 31.08.2022 г.   

Вижте ОБЯВАТА -- ТУК:

====================================================

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.       Тел. 02/807 87 00  

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, Ви представя здравно-информационни материали, разработени от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Софийска област:
   СЛЪНЧЕВИЯТ И ТОПЛИННИЯТ УДАР - ЧЕСТИ БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИТЕ ЖЕГИ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО. Как да защитим себе си, нашите близки и околните по време на летните жеги през 2022 г.“
    Вторият материал: „Слънцето-приятел или враг е с акцент върху превенцията на децата от слънчевата радиация. 

Чрез запознаване с информацията, обществеността ще се запознае с лесно изпълними практически действия, по застъпените теми.

 За контакти: отд. “ПБПЗ”, e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
==========================================