Съобщения - общи

       Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.493  „МИГ-Берковица и Годеч“:- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Промяната касае удължаване на периода на прием за подаване на проектни предложения, като крайния срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2021 г.

Вижте ТУК:  обява 19.2-4.1-493.
===============================================

      Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
...
     Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРИ  периода на прием:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 11.08.2021 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.10.2021 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало с начало 17.01.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.03.2022 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 23.05.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.07.2022 г.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:
===============================

    Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.
...
    Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в три периода на приеми:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 11.08.2021 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.10.2021 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 17.01.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.03.2022 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 23.05.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.07.2022 г.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:
==========================================

О Б Я В А

      На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
     Относно: Постъпило уведомление в Министерството на околната среда и водите от АГЕНЦИЯ ,,ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” с адрес: гр. София, п. к. 1606, бул. ,,Македония” № 3 за инвестиционно предложение: ,,Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан”. Уведомлението е публикувано на официалната интернет страница на Министерството на околната среда и водите на адрес: www.moew.government.bg, в раздел: Превантивна дейност/ОВОС/Съобщения за първо уведомяване/Обявление за инвестиционно предложение.
      Писмени становища и мнения се приемат в Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, п. к. 1000, бул. ,,Кн. Мария Луиза” № 22.

Дата на обявление: 28.07.2021 г.
=================================================

Обява за прием на проектни предложения
по процедура BG06RDNP001-19.532 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

        Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.
      Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.532 „МИГ–Берковица и Годеч: 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
.....
     Периоди на прием  --  Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ДВА  периода на прием:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 26.07.2021 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.10.2021 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 17.01.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.03.2022 г.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:
======================================================