ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

ЗАПОВЕД № 151
гр. Годеч, 08.05.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки от 20.03.2020 г. на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID-19), сформиран с моя заповед № 74/10.03.2020 г.
НАРЕЖДАМ: 
       I. Изменям своя Заповед № 98/20.03.2020 г., както следва:
           1. т. I. да се чете по следния начин:
„Считано от 08.05.2020 г. въвеждам вечерен час от 22:00 ч. до 06:00 ч. за малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч“.
         2. т. II. да се чете по следния начин:
 „В посочения в т. I от настоящата заповед часови диапазон от 22:00 ч. до 06:00 ч. малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч могат да се придвижват на територията на общината единствено придружени от техните родители, настойници и попечители“.
      II. Настоящата Заповед е безсрочна и важи до нейната изрична отмяна.
        Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на жителите на Община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата, автобусните спирки и други публични места.
 Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ       /П/      
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=====================================================

З А П О В Е Д  № 149
гр. Годеч, 08.05.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и на основание Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. и Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
 НАРЕЖДАМ:
      I. Изменям своя Заповед № 99/20.03.2020 г., както следва:
 т. I.1 да се чете, както следва:
 „Посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места да се извършва при спазване на изискванията на Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно при спазване изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата“.
     II.  Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.
      III. Мерките са в сила до изричната им отмяна.
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================================

З А П О В Е Д  № 148
гр. Годеч, 08.05.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и на основание Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
НАРЕЖДАМ:
       I. Изменям своя Заповед № 85/14.03.2020 г., както следва:
      1. т. II.1 да се чете, както следва:
 „Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове. Посещенията на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници да се извършват при спазване изискванията на Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания“.
     2. т. II.7 да се чете, както следва:
„Детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации да се извършват при спазване изискванията на Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването“.
 
      II. Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.
 
      III. Мерките са в сила до изричната им отмяна.
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=================================================

Отменя се задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места

Вижте ТУК:

========================================================

    На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 01.06.2020 г. в деловодството на общинската администрация.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч
МОТИВИ за приемане на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч
ПРOEKT на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч

==================================================

Подкатегории