Съобщения

      Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
...
     Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРИ  периода на прием:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 11.08.2021 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.10.2021 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало с начало 17.01.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.03.2022 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 23.05.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.07.2022 г.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:
===============================

    Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.
...
    Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в три периода на приеми:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 11.08.2021 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.10.2021 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 17.01.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.03.2022 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 23.05.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения:17:00 часа на 31.07.2022 г.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:
==========================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;www.godech.bg


ЗАПОВЕД  № 210
гр. Годеч, 26.05.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите и Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Н А Р Е Ж Д А М:
 I.   Определям пожароопасен период за територията на община Годеч в срок до 30.11.2021 г.
II.   Забранявам по време на пожароопасния период паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
III.    Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
IV.    Собствениците на горски територии и лицата, на които са предоставени за управление, да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
 V.    Ползвателите на земеделски земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.
VI.    Собствениците на обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии са длъжни за собствена сметка:
1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали;
2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
VII.    Председателя на Сдружение Ловно-рибарско дружество - Годеч да инструктирачленовете си за правилата на пожарна безопасност в горски територии преди всеки излет.
VIII.   Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горски територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
IX.    Началника на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението - Годеч да осъществява контрол по спиране на дейности или експлоатация на машини и съоръжения на територията на община Годеч, които не отговарят на изискванията на пожарната безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.
X.    Лице забелязало пожар на територията на община Годеч незабавно да подаде сигнал на телефона за спешни случаи 112 и да уведоми оперативния дежурен на Община Годеч.
     При констатирано палене на огън нарушителите се наказват, съгласно Закона за опазване на земеделските земи – с глоба 1 500 до 6 000 лева, при повторно нарушение наказанието е от 2 000 до 12 000 лева.
    Копие от заповедта да се връчи на определените лица за сведение и изпълнение, да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и дасе постави на информационни табла. 
    Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА  /п/
Съгласно Заповед № 99 от 05.03.2021 г.
=================================================

    На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и Решение №426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
Вижте Заповед № РД-01-646/29.07.2021 - ТУК:
Вижте Заповед № РД-01-647/29.07.2021 - ТУК:
=================================================

О Б Я В А

      На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
     Относно: Постъпило уведомление в Министерството на околната среда и водите от АГЕНЦИЯ ,,ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” с адрес: гр. София, п. к. 1606, бул. ,,Македония” № 3 за инвестиционно предложение: ,,Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан”. Уведомлението е публикувано на официалната интернет страница на Министерството на околната среда и водите на адрес: www.moew.government.bg, в раздел: Превантивна дейност/ОВОС/Съобщения за първо уведомяване/Обявление за инвестиционно предложение.
      Писмени становища и мнения се приемат в Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, п. к. 1000, бул. ,,Кн. Мария Луиза” № 22.

Дата на обявление: 28.07.2021 г.
=================================================

Обява за прием на проектни предложения
по процедура BG06RDNP001-19.532 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

        Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.
      Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.532 „МИГ–Берковица и Годеч: 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
.....
     Периоди на прием  --  Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ДВА  периода на прием:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 26.07.2021 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.10.2021 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 17.01.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.03.2022 г.

Вижте ОБЯВАТА ТУК:
======================================================

Подкатегории