Съобщения

ЗАПОВЕД  № 22
гр. Годеч, 15.01.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
      I. Изменям и допълвам моя Заповед № 434 от 26.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 452 от 21.12.2020 г., както следва:
1. Създава се т. 1б:
„1б. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на присъственото провеждане на:
а) приравнителни изпити при преместване на ученик;
б) изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако ученик е допуснал повече от 25 % отсъствия по предмета/модула и няма възможност да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма, чието обучение включва изпити за срочна оценка;
в) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на обучение;
г) индивидуални дейности – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
д) областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

1в. Дейностите по т. 1б се провеждат при възможност индивидуално и при спазване на следните противоепидемични мерки от всички участници: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).“
     II. Заповедта влиза в сила от 16.01.2021 г.
    III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================================

П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ, 

      На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, чл. 29 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч от 23.01.2014 г. на Общински съвет - Годеч, Община Годеч Ви кани да вземете участие в Публичното обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА 2021 г., което ще се проведе на 27.01.2020 г. от 13.00 часа в Голямата заседателната зала на Община Годеч.
     Обсъждането ще се проведе при спазване на противоепидемични мерки за сигурност, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на етапи, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения на гражданите на Община Годеч.
    Вашите предложения, мнения и препоръки може да представите писмено в деловодството на Община Годеч или на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  до 13.00 часа на 25.01.2020 г.
Приложени документи:
1. Доклад за приемане на бюджет 2021
2. Приходи 2021
3. Разходи 2021
4. Поименен списък на капиталовите разходи за 2021г
5. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2021г
6. Бюджетна прогноза 2021 - 2023 - ПРИХОДИ
7. Бюджетна прогноза 2021 - 2023 - РАЗХОДИ

С уважение,     /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===========================================================

Заповед № РД - 01-20/15.01.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп.със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г

===================================

Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г.

===========================================

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България за периода 27.11.-31.01.2020 г

=====================================

      Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от Европейския съюз.
      Визията за развитието на Община Годеч отразява желанието за съвременна  европейска община с дългосрочно позитивно развитие, за създаване на по-добри условия за живот на населението, за развитие на икономиката и увеличаване на социалните придобивки.
Основна цел: Подобряване и развитие на инфраструктурата и благоустройството, повишаване качеството на живот на жителите на Община Годеч.

Вижте Програмата ТУК:
=============================================================

Подкатегории