Съобщения

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.07.2021 година от 13.00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 104 / 23.07.2021 г. (08-00-1051 / 23.07.2021 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 108 / 23.07.2021 г. (08-00-1067 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане Предложение с вх.№ 97/ 23.07.2021 г. (08-00-1060 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Годеч за периода 2021-2027 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 109 /23.07.2021 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център-Годеч”ЕООД за 2020 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 91 / 21.07.2021 г. (08-00-1032 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 750 кв. м, представляващ УПИ –IV-общ., кв. 25, с.Мургаш.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 98 / 23.07.2021 г. (08-00-1057 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II-1226, кв. 105 по действащия регулационен план на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7.Разглеждане Предложение с вх.№ 110 / 23.07.2021 г. (08-00-1068 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стройност на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ I- за общежитие, кв.37 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 105 / 23.07.2021 г. (08-00-1050 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 111 / 23.07.2021 г. (08-00-1066 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 15309.166.74 по кадастралната карта на гр.Годеч, м.“Найденова“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 112 / 23.07.2021 г. (08-00-1062 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 15309.21.672 по кадастралната карта на гр.Годеч, м.“Стойкина“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11. Разглеждане Предложение с вх.№ 113 / 23.07.2021 г. (08-00-1063 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 15309.22.12 по кадастралната карта на гр.Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 114 / 23.07.2021 г. (08-00-1065 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч, кв. 125.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане Предложение с вх.№ 92 / 21.07.2021 г. (08-00-1033 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 120, 120а и 128.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 93 / 21.07.2021 г. (08-00-1035 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 134.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 94 / 21.07.2021 г. (08-00-1034 / 21.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 132а.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 95 / 22.07.2021 г. (08-00-1043 / 22.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 110.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
17. Разглеждане Предложение с вх.№ 99 / 23.07.2021 г. (08-00-1056 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 83466.5.2 по кадастралната карта на с.Шума, м.“Дома“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
18. Разглеждане Предложение с вх.№ 100/ 23.07.2021 г. (08-00-1055 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 44300.6.26 по кадастралната карта на с.Лопушня, м.“Навой“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
19. Разглеждане Предложение с вх.№ 101/ 23.07.2021 г. (08-00-1054 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 44300.8.44 по кадастралната карта на с.Лопушня, м.“Гувнище“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
20. Разглеждане Предложение с вх.№ 115 / 23.07.2021 г. (08-00- 1064 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Туден, кв.16.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
21. Разглеждане Предложение с вх.№ 102 / 23.07.2021 г. (08-00-1053 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Ропот, кв. 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
22. Разглеждане Предложение с вх.№ 96 / 23.07.2021 г. (08-00-1046 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Шума, кв. 12.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
23. Разглеждане Предложение с вх.№ 106 / 23.07.2021 г. (08-00-1059 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
24. Разглеждане Предложение с вх.№ 107 / 23.07.2021 г. (08-00-1058 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
25. Разглеждане Предложение с вх.№ 103 / 23.07.2021 г. (08-00-1052 / 23.07.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:  Именуване на улица с осови точки №443а, 443б, 443в в кв. 72 по действащия регулационен план на гр.Годеч
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
26.Други
26.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
  
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.07.2021 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
    
23.07.2021 г.                      Мария Владимирова /П/
                                             Председател на ОбС – Годеч

=================================================================

ЗАПОВЕД  № 288
гр. Годеч, 23.07.2021 год.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 3 от Закона за защита при бедствия, моя Заповед № 282/20.07.2021 г. за въвеждане в изпълнение Общинския план за защита при бедствия – Приложение №3 „План за защита от наводнения”, считано от 8.00 часа на 20.07.2021 г. и поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание и нормализиране на обстановката
Н А Р Е Ж Д А М:
ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНО БЕДСВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ, с моя Заповед № 282/20.07.2021 г., считано от 07.00 часа на 23.07.2021 година.
Заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица, съгласно Заповед № 297 от 31.07.2019 г. за сведение.
Настоящата Заповед да се разгласи чрез сайта на Община Годеч и средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 51, ал. 4 от Закона за защита при бедствия.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ          /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
======================================================

 

     Община Годеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на с. Губеш в кв. 16 и 17, както следва: премахват се УПИ XIII-119 и XIV-119, 128 и се изменя регулацията на УПИ I-119,129 в кв. 17, така че да се запазят границите на поземлени имоти № 119 и 129; образува се нов УПИ с № XIII-128 в кв. 17, така че да се запазят границите на поземлен имот № 128; изменя регулацията на УПИ XIII-116 и XIV – общ., 117 в кв. 16, така че да се запазят границите на поземлен имот № 116.
    Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1.

    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Годеч.

Вижте Извадка от Неофициален раздел на
Държавен вестник бр.61 от 23.07.2021  ТУК:
===========================================================

Община Годеч продължава записването на желаещи за регламентирано предаване на стари и неработещи електроуреди

    Ако имате стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, ел. инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди, направете своята заявка за безплатно посещение на мобилна група до Вашият адрес, която ще ги извози за рециклиране.
   Заявки могат да се подават на тел. 0729/98051 или на място в Община Годеч, стая 122 – Емилия Николова. Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка и вида и броя на електроуредите, които ще се извозват.
Да запазим природата чиста!
Не изхвърляйте безотговорно старите и неработещи електроуреди.

Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата.

=================================================

З А П О В Е Д  № 278
гр. Годеч, 16.07.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с регистрирана жалба с вх. № 94-В-85 от 21.05.2021 г. в деловодната система на Община Годеч и протокол от 04.06.2021 г. на комисия определена със Заповед № 218 от 03.06.2021 г.
И З З Е М В А М:
Следните поземлени имоти, както следва:
идентификатор - 61100.7.41 -1 Равна - Падина - нива  4 818 кв.м.
идентификатор - 61100.7.42 - Равна - Падина - ливада 4 669 кв.м.
от г-н Николай Алеков Янузов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ж. к. ХХХХХ, блок ХХХ, ет. Х, ап. ХХ, който ги ползва без правно основание и ги предоставям на ползвателя за стопанската 2020/2021 г. по договор за отдаване под наем на земеделска земя от 30.06.2020 г. г-н Валентин Маринов Стоянов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, кв. ,,ХХХХХХХХ” № ХХ.
...   ...   ...

Вижте Заповед №278 ТУК:
=====================================================

 

З А П О В Е Д № 277
гр. Годеч, 16.07.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с регистрирана жалба с вх. № 94-А-78 от 25.05.2021 г.  в деловодната система на Община Годеч и протокол от 04.06.2021 г. на комисия определена със Заповед № 218 от 03.06.2021 г.
И З З Е М В А М:
Следните поземлени имоти, както следва:
идентификатор - 61100.7.34 - Равна - Падине - нива  2 000 кв. м. 
идентификатор - 61100.7.46 - Равна - Падине - нива  2 325 кв.м.
идентификатор - 61100.3.141 - Равна - Ридо - нива  1 108 кв.м.
от г-н Николай Алеков Янузов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ж. к. ХХХХХ, блок ХХХ, ет. Х, ап. ХХ, който ги ползва без правно основание и ги предоставям на ползвателя за стопанската 2020/2021 г. по договори за отдаване под наем на земеделска земя г-н Андрей Петров Аспарухов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ул. ,,ХХХХХ” № Х.
...   ...   ...

Вижте Заповед №277 ТУК:
=====================================================

Подкатегории