ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

       Във връзка с чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч
МОТИВИ за приемане на Изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч

==============================================================

    Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по изготвения проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

ВИЖТЕ ОЩЕ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
МОТИВИ за отмяна на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. и приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
ПРOEKT за  Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 27, ал. 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл.53, ал. 3
==========================================================

    Община Годеч набира персонал и потребители за изпълнение на дейностите по проекта.. Съгласно допълнително споразумение по проекта, във връзка с въведеното извънредно положение, до края на годината ще бъдат назначени 10 домашни помощници на 4- часов работен ден. Те ще се грижат за 35 нуждаещи се. В момента по изпълнявания проект работят 3- ма социални работника и 1 медицинска сестра, които обслужват 32 души.

Вижте ТУК:

===================================================

     Заповед РД-01-236/24.04.2020г.  на Министъра на здравеопазването, за удължаване на срока за задължително ползване на защитни маски за лице на обществени места, до 13.05.2020г. , включително.

Вижте ТУК:

===================================================

ЗАПОВЕД № 128 - на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Вижте ТУК:

==================================================

За гражданите, които отиват и се връщат от работа с личен автомобил се допуска ...

Вижте ТУК:

=====================================

Подкатегории