ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на  София град, считано от 17.04.2020г. до второ нареждане

Вижте ТУК:

================================================

З А П О В Е Д  № 125
Гр. Годеч, 16.04.2020 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка със сключен договор  № 26/24.02.2020 г. между Община Годеч и „Пътстрой – 92” АД за изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП II-ул. „Зли дол “ от о.т. 71 до о.т. 81”:
Н А Р Е Ж Д А М:
     I.    Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по улица „Зли дол” от осова точка 75 /от площад „Голяма чешма”/ до осова точка 77 /кръстовището на ул. „Зли дол” и ул. „Явор”/, съгласно действащия регулационен план на град Годеч, одобрен със Заповед № АБ-277/24.07.1984 г. за времето от 16.04.2020 год.  до приключване на строително-ремонтните дейности по обекта или отмяна на Заповедта.
    II.    За обходни маршрути да се използват  ул. „Нишава” и ул. „Явор”.
    III.   Настоящата Заповед не се отнася за моторни превозни средства и строителна техника, участващи в строително-монтажните работи на обекта, автомобили на МВР, „Спешна медицинска помощ” и „Гражданска защита”.
   IV.   Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Годеч за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ      /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

      Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците. Работодателите са длъжни да осигурят на работниците лични предпазни средства, в т.ч. защитни маски за лице и ръкавици. Превозвачът е задължен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.
Вижте ТУК:

===============================================

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“.

Вижте ТУК:

===================================================

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

Вижте ТУК:

===========================================

     Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Вижте ТУК:

============================================

Подкатегории