Съобщения

Заповед № ПО-09-193 от 10.01.2024г. на Директора на "Областна дирекция Земеделие" Софийска област - добавяне към масивите за ползване на имоти с НТП - полски пътища - 15012024

        Заповед № ПО-09-193 от 10.01.2024г. на Директора на "Областна дирекция Земеделие" Софийска област - добавяне към масивите за ползване на имоти по чл. 37в, ал.3, т.2с от ЗСПЗЗ - полски пътища --- 15012024

Вижте Заповед № ПО-09-193 -- ТУК:

=============================================================

Обявление - МРРБ - ВиК инфраструктура -- регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии за "ВиК ЕООД София" - 12012024

Вижте  обявата ТУК:

Вижте Приложени2 към чл.6 от наредбата за ОВОЗ  --  ТУК:

============================================

Обявление на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ -- одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план, за трасе на подземна оптична кабелна линия, в територията на с. Шума и гр. Годеч -- 15012024

Извадка от Неофициален раздел бр.4 от 12.01.2024 г. на ДВ

28.   –   Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 17 от протокол № 3 от 30.11.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на с. Шума, община Годеч, Софийска област, и на гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, в поземлени имоти със следните идентификатори: с. Шума: 83466.20.13, 83466.20.15, 83466.20.10, 83466.4.459, 83466.4.461, 83466.33.11, 83466.33.19, 83466.33.12, 83466.33.13, 83466.11.161, 83466.11.144, 83466.11.182, 83466.11.175, 83466.11.152, 83466.11.136, 83466.11.178, 83466.11.149, 83466.11.146, 83466.11.173, 83466.11.133, 83466.11.132, 83466.11.172, 83466.9.356, 83466.3.471, 83466.3.153, 83466.3.471, 83466.3.452, 83466.3.350, 83466.3.453, 83466.10.138, 83466.10.143, 83466.10.142, 83466.10.114, 83466.10.130, 83466.10.115, 83466.10.116, 83466.10.117, 83466.10.128, 83466.10.126, 83466.10.125, 83466.10.124, 83466.10.129, 83466.3.342, 83466.6.237, 83466.6.107, 83466.6.106, 83466.5.247, 83466.5.244, 83466.5.349, 83466.5.324, 83466.5.625, 83466.5.328, 83466.5.342, 83466.5.240, 83466.5.376, 83466.5.329, 83466.5.662, 83466.5.505, 83466.5.504, 83466.2.103, 83466.1.150; гр. Годеч: 15309.159.904, 15309.160.895, 15309.149.191, 15309.149.350, 15309.149.349, 15309.149.347, 15309.149.346, 15309.149.413, 15309.149.587, 15309.149.351, 15309.149.415, 15309.149.594, 15309.149.416, 15309.149.595, 15309.149.417, 15309.149.593, 15309.150.592, 15309.150.596, 15309.152.392, 15309.152.391, 15309.152.390, 15309.152.389, 15309.152.422, 15309.152.423, 15309.152.424, 15309.152.429, 15309.152.451, 15309.160.895, 15309.155.966, 15309.155.267, 15309.155.270, 15309.155.898, 15309.154.265, 15309.160.603, 15309.160.263, 15309.160.262, 15309.160.261, 15309.160.384, 15309.160.383, 15309.160.273, 15309.160.255, 15309.160.254, 15309.160.600, 15309.160.253, 15309.160.598, 15309.160.599. Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административния съд – София област.
288

=================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 28.12.2023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.12.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 43 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.01.2023 – 31.08.2023 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Годеч за 2024 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Определяне на заместник-делегат от Общински съвет-Годеч в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 48 / 21.12.2023г. (08-00-1689 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отмяна на Решение №18 по Протокол № 3 от 02.03.2022 г. на Общински съвет-Годеч.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 25 / 24.11.2023г. (08-00-1590 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2024 година.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 46 / 21.12.2023 г. (08-00-1687 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени през 2024 г. с процентното увеличение на минималната работна заплата за страната на отдадените под наем общински имоти и терени на територията на община Годеч.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47 / 21.12.2023 г. (08-00-1688 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ от 805 кв.м, представляващ УПИ /парцел/ ХХХ-16, в кв.2 по действащия регулационен план на с.Гинци, община Годеч, без построената в имота сграда.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50 / 21.12.2023 г. (08-00-1691 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Вземане на решение за отпускане на финансова помощ.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 51 / 22.12.2023 г. (08-00-1693 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14 / 23.11.2023 г. (08-00-1573 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 49 / 21.12.2023 г. (08-00-1690 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на село Шума, община Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

12. Други
12.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.12.2023 г. от 11,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

22.12.2023 г.
========================

Заповед РД-506 - във връзка с писмо изх. №08-00-45 от 21.12.2023 г. на областния управител на Софийска област - относно заведенията за хранене и развлечение, извършващи дейност на територията на община Годеч - 22122023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-506
гр. Годеч, 22.12.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо изх. №08-00-45 от 21.12.2023 г. на г-н Юлиян Леков-областен управител на Софийска област, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. №06.00-177 от 21.12.2023 г., относно предстоящите коледни и новогодишни празници,

НАРЕЖДАМ:

I. В заведенията за хранене и развлечение, извършващи дейност на територията на община Годеч да се спазва работното време и да не се допуска използването на оръжие, включително и с увеселителна цел, както и използването на пиротехнически изделия в закрити помещения.

II. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и да се предостави на управителите на заведенията за хранене и развлечение.

III. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Тодорова-директор на дирекция СДОКМДТ в Община Годеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главен инспектор Здравко Йотов-Началник на РУ на МВР-гр. Костинброд.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================

Покана за обществено обсъждане на „Стратегия 2023/2027” и „Програма 2024” за управление на общинската собственост -- 20122023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      На основание чл. 8, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредба на ОбС – Годеч № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
      Община Годеч уведомява всички граждани, че на 23.01.2024 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Годеч за периода 2024 – 2027 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.
      На всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвените проекти в срок до 10.00 ч. на 22.01.2024 г. Писмените предложения могат да се подават в деловодството в сградата на Община Годеч, град Годеч, пл. „Свобода“ 1 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Проект на Стратегия 2023/2027 - Вижте ТУК:

Проект на Програма 2024 - Вижте ТУК:

=====================================

Подкатегории