Съобщения

    Община Годеч, област Софийска, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с решение №57 от протокол №5 от 31.05.2021 г. на Общински съвет - Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на махала „Молак”, град Годеч в квартали 17 и 18, както следва:
Премахват се УПИ с № XIV-177 и XV-249 от квартал 17;  Изменя се регулацията на УПИ с №XVI-182 от квартал 17;  Образуват се нови УПИ с № XIV-177,249 и XV-250 от квартал 17;  Образува се нов терен за озеленяване в квартал 17;  Премахва се УПИ с №XIII-182 от квартал 18;  Изменя се регулацията на УПИ с № XII-182 от квартал 18;  Образуват се нови УПИ с № XIII-250 и XXVII-182 от квартал 18;  Определя се начин на застрояване на новообразуваните УПИ.
Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая №120 в сградата на Общината.
    На основание чл.215 ал.1 и 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административен съд – София област.

Вижте Извадка от Неофициален раздел на
Държавен вестник бр.57/09.07.2021 ТУК:
===========================================================

Заповед № РД-01-555/06.07.2021
за изменение на Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Изменям Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г., както следва:
1. точка IIа се изменя така:
„IIа. Работодателите, органите по назначаване и физическите юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да допуснат изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19.“
2. в т. IIб подт. 2 се заличава.
II. Заповедта влиза в сила от 07.07.2021 г.

Вижте:
Заповед № РД-01-555/06.07.2021 - ТУК:
Заповед № РД-01-373/27.05.2021 - ТУК:
Заповед № РД-01-496/15.06.2021  - ТУК:
===================================================================

ЗАПОВЕД  № 238
гр. Годеч, 22.06.2021 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 62 от Протокол № 5/31.05.2021 г. на Общински съвет – Годеч, писмо с вх. № 32-00-31/04.06.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Софийска област, Заповеди № РД-01-496 от 15.06.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г. и Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването
ОПРЕДЕЛЯМ:

 1.  Г-жа Надя Тодорова – директор на дирекция „Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси“ да изпълни дейностите по организацията и провеждането на празника на град Годеч „Видовден“ на 26 и 27 юни 2021 година, при спазване на въведените временни противоепидемични мерки съгласно Заповеди № РД-01-496 от 15.06.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г. и Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването с цел опазване живота и здравето на населението.
2.  Всички физически и юридически лица, участници в провеждането и изпълнението на празника на града, в т. ч. собствениците на атракциони и лицата осъществяващи търговска дейност, да бъдат запознати с въведените временни противоепидемични мерки със Заповеди № РД-01-496 от 15.06.2021 г.  за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г. и Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването, и да бъдат инструктирани за спазването им.
 3.  Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч, собствениците на атракциони и лицата осъществяващи търговска дейност, чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и други общественодостъпни места в града, в това число и социалната мрежа.
4.  Копие от настоящата заповед да бъде връчена на г-жа Надя Тодорова - директор на дирекция „Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси“ за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА  /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г.
=====================================================

Областен информационен център - София

Вижте обявата ТУК:

=========================================

П О К А Н А
за участие в обществено обсъждане на проекта на стратегическа рамка на Плана за интегрирано развитие на община Годеч (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Годеч  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.  на 29.06.2021г. от 11.00 часа в сградата на община Годеч, ще се проведе обществено обсъждане на проекта.
Целта на обсъждането е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на структуриране на целите пред развитието на общината, така че да бъдат решени основни проблеми и използвани максимално съществуващите местни потенциали.
В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Годеч 2021 – 2027 г.  е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управление на общината през следващите 7 (седем) години.
Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Годеч.
ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС - 2021 – 2027 г.
Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Годеч, гр. Годеч пл. “Свобода“ №1 всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа, на факс 0729/2-35-13 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение1 -- Вижте ТУК:
Приложение2 -- Вижте ТУК:

Очакваме вашите мнения, предложения, становища и препоръки!
============================================

Подкатегории