Съобщения

Списък на одобрените и неодобрените кандидати за позиции „контрольор“, „преброител“, „придружител“, „резервен контрольор“ и „резервен преброител“ за Преброяване 2021 в община Годеч -- ВИЖТЕ ТУК:

-----------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД
№ 452
гр. Годеч, 21.12.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето

НАРЕЖДАМ:
I. Изменям и допълвам моя Заповед № 434 от 26.11.2020 г., както следва:

1. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 22 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г.

2. Създава се т. 1а:
„1а От 04.01.2021 година се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас в СУ „Проф.   д-р Асен Златаров“ - гр. Годеч. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката“.

3. В точка 2 се създава изречение второ:
„От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки”.

4. Точка 4 се изменя така:
„От 4.01.2021 г. се възобновяват посещенията в ДГ „Юрий Гагарин“ – гр. Годеч. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката“.

5. В точка 5 се създава изречение второ:
„Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител и други специални закони”.

6. Точка 6 се изменя така:
„Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице. От 4.01.2021 г. се допускат посещения на галерии, при използване на 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

7. Създава се т. 9а:
„9а. Изключение от забраната по т. 9 се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа”.

II. Заповедта влиза в сила от 22.12.2020 г.

III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:
Надя Сотирова
Заместник-кмет на Община Годеч

Изготвили:
Ани Аспарухова
ст. експерт ПКВ

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.12.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
     1. Разглеждане Предложение с вх.№ 198 / 22.12.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Отчет за дейността на ОбС-Годеч и неговите комисии за периода 01.07.2020-30.11.2020 г.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     2. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 195 / 21.12.2020 г. (08-00-1567/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Годеч, приети през периода ноември 2019 – март 2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     3. Разглеждане Предложение с вх.№ 199 / 22.12.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Годеч за 2021 година.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
     4. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 196 / 21.12.2020 г. (08-00-1565/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставени временни безлихвени заеми от Община Годеч за изплащане на възнагражденията на лицата, заети по проекти.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     5. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 197 / 21.12.2020 г. (08-00-1566/21.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 година и поименния списък за капиталовите разходи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     6. Разглеждане Предложение с вх.№ 188 / 27.11.2020 г. (08-00-1471 / 27.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     7. Разглеждане Предложение с вх.№ 201 / 22.12.2020 г. (08-00-1569 / 22.12.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Разсрочване на публични общински вземания за такса битови отпадъци.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     8. Разглеждане Предложение с вх.№ 181/20.11.2020 г. (08-00-1437/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 470 кв.м, съставляващ УПИ /парцел/ XІV- Здравна служба в кв. 21 по действащия регулационен план на с. Голеш, община Годеч, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа (бивша здравна служба) със ЗП – 42,00 кв.м. и РЗП – 84,00 кв.м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     9. Разглеждане Предложение с вх.№ 200/22.12.2020 г. (08-00-1568/22.12.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
    10. Други
    10.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.12.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч. 

                                                                               Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч
22.12.2020 г.
====================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21.12.2020 година от 10,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Преразглеждане на Решение № 105 и Решение № 106 по Протокол № 10 от 30.11.2020 г. на Общински съвет – Годеч, върнати за ново обсъждане.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
2. Други
2.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

 Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 21.12.2020 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
     
     
      Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

15.12.2020 г.
===========================================================

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
,,АЛЕКС Н ТРЕЙД” ЕООД
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Изграждане на животновъден обект”, в поземлен имот с идентификатор 15309.25.117, гр. Годеч.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:
Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

=============================================================================

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

,,ДРАГ – 8001” ЕООД
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Изграждане на животновъден обект  - ,,Кравеферма за свободно, групово отглеждане на 170 броя крави за месо”, в поземлен имот с идентификатор 15309.19.1, гр. Годеч.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Приложение:   Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

=================================================================

Подкатегории