Съобщения


ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68а, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 16.06.2021 година ще се проведе извънредно неприсъствено заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 85 / 11.06.2021 г. (08-00-846/ 11.06.2021 г.) от Станислава Балабанова – За кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Възлагане изпълнение на дейностите по проект „ Патронажна грижа + в Община Годеч”.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 86 / 14.06.2021 г. (08-00-849/ 14.06.2021 г.) от Станислава Балабанова – За кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 87 / 15.06.2021 г. от Мария Владимирова –  Председател на Общински съвет – Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Мария Владимирова-Председател ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

      Неприсъственото извънредно заседание на постоянната комисия ще се проведе на 16.06.2021 г.

       Питания, предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на гражданите, могат да бъдат отправени на електронната поща на Общински съвет – Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     
                                                                                 Мария Владимирова /п/
                                                                                  Председател на ОбС – Годеч
15.06.2021 г.
===============================================

          На 03.06.2021 г. Община Годеч и Министерство на труда и социалната политика сключиха договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05M9OP0016.002-0134-С01 „Патронажна грижа + в Община Годеч“, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда.

Вижте информацията ТУК:

==================================================

       Община Годеч, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0134-C01 „Патронажна грижа + в Община Годеч” по процедура „Патронажна грижа +“, Приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.ОБЯВЯВА прием на документи за заемане на длъжности за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в Община Годеч, както следва:
1. Координатор на услугите – 1 бройка;
2. Медицинска сестра – 1 бройка;
3. Социален работник – 3 бройки;
4. Психолог – 1 бройка на граждански договор;

 Минимални изисквания за заемане на длъжностите.
За длъжността Психолог:
• Степен на завършено образование: висше;
• Образователно-квалификационна степен -„бакалавър”;
• Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки;
• Професионално направление – „Психология”;
• Професионален опит – не се изисква;
За длъжността Медицинска сестра:
• Степен на завършено образование: висше, полувисше;
• Образователно-квалификационна степен -„бакалавър” или „специалист”;
• Област на висше образование – Здравеопазване и спорт;
• Професионално направление – „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”;
• Професионален опит – минимум 1 година;
• Да притежава отговорност и организираност;
• Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
За длъжността Социален работник:
• Степен на завършено образование: основно, средно;
• Образователно-квалификационна степен – не се изисква;
• Професионален опит – минимум 1 година;
–            Допълнителни изисквания – комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.
За длъжността Координатор на услугите:
– Степен на завършено образование – средно;
– Образователно – квалификационна степен – не се изисква;
– Професионален опит – не се изисква.
– Допълнителни изисквания – комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания и компютърна грамотност;

Характер на работата.
Характерът на работата за всяка длъжност е определен с длъжностна характеристика.

Начин на провеждане на подбора за горепосочените длъжности:
1.1. Подбор по документи;
1.2. Събеседване.
1. Необходими документи за участие:
2. Заявление до Кмета на Община Годеч за кандидатстване за работа по проект „Патронажна грижа + в община Годеч“ – по образец;
3. Документ за самоличност (копие);
4. Професионална автобиография;
5. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
7. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция – по образец.

Място и срок за подаване на документите:
       Кандидатите подават горепосочените документи в административната сграда на Община Годеч – Деловодство, пл. Свобода № 1 от 03.06.2021 г. до 11.06.2021 г. (включително) от 8:30 часа до 17:00 часа.
       Заявления и декларация по образец, могат да се получат всеки работен ден в административната сграда на Община Годеч – Деловодство, пл. Свобода № 1 от 03.06.2021 г. до 11.06.2021 г. (включително) от 8:30 часа до 17:00 часа.
Списък с одобрените кандидат-потребители  ще бъде обявен на видно място в сградата на Община Годеч, пл. Свобода № 1.

За допълнителна информация: тел. 0898572547  – Надя Тодорова

Вижте обявата ТУК:
===========================================

     В рамките на Направление 1, услугата „ Патронажна грижа + в Община Годеч” ще осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 29 възрастни хора и лица с увреждания от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19.
Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – медицинска сестра и социални работници.
Кандидат-потребителите на услугата “Патрожна грижа+“ е необходимо да подадат следните документи:
- Заявление-декларация от кандидата (по образец);
- Експертно решение на ТЕЛК (копие), епикриза или копия на медицински документи, доказващи нуждата от помощ при здравно-социални услуги в домашна среда (приложими за хора с увреждания);
Документите се подават лично или от писмено упълномощен представител на потребителя на адрес:
Община Годеч, пл. “Свобода“ № 1, стая 104, всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч.
Всички подали заявления ще бъдат лично уведомени по подадения в заявлението телефон за резултата от подбора.

За допълнителна информация: тел. 0898572547  – Надя Тодорова

Вижте обявата ТУК:
========================================

ЗАПОВЕД  № 215
гр. Годеч, 31.05.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявената от Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, и в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID 19,
НАРЕЖДАМ:
I.       Отменям Заповед № 190 от 29.04.2021 г., изменена със Заповед № 204 от 19.05.2021 г.
II.     От 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г., в спортния комплекс в град Годеч, община Годеч, УПИ I – за спорт, кв. 134, ул. „Спортист“ № 1 се допуска провеждането на спортни състезания с публика при заемане на не повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.
III.     Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на управителя на „Спортни дейности“ в спортния комплекс – г-жа Петя Любомирова и жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Общината и на входа на спортния комплекс.
    Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на РУ на МВР – гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.


СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА  
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г.

 

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.05.2021 година от 13.00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
      1. Разглеждане Предложение с вх.№ 68 / 21.05.2021 г. (08-00-750 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Годеч, приети през периода април - декември 2020 година.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      2. Разглеждане Предложение с вх.№  74/21.05.2021 г. (08-00-752 /21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      3. Разглеждане Предложение с вх.№ 67 / 21.05.2021 г. (08-00-751 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Освобождаване от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      4. Разглеждане Предложение с вх.№ 75 / 21.05.2021 г. (08-00-753 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 65 кв.м, придаващ се по регулация към УПИ IV-19, кв.5 по действащия регулационен план на с.Комщица.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      5. Разглеждане Предложение с вх.№ 76 / 21.05.2021 г. (08-00-754 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Възлагане на експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 750 кв. м, представляващ УПИ –IV-общ., кв. 25, с.Мургаш.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      6. Разглеждане Предложение с вх.№ 77 / /21.05.2021 г. (08-00-755 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Възлагане на експертна пазарна стойност на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II-1226, кв. 105 по действащия регулационен план на гр.Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
      7. Разглеждане Предложение с вх.№78 / 21.05.2021 г. (08-00-756 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен публична общинска собственост, находящ се на улица с осови точки 533-35 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
      8. Разглеждане Предложение с вх.№ 58 / 12.04.2021 г. (08-00-522/12.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за установяване на свързано допълващо ниско застрояване в кв. 105 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
      9. Разглеждане Предложение с вх.№ 79 / 21.05.2021 г. (08-00-757 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч, кв. 110.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     10. Разглеждане Предложение с вх.№ 71 / 21.05.2021 г. (08-00-742 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч, махала „Молак“.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     11. Разглеждане Предложение с вх.№73 / 21.05.2021 г. (08-00-744 / 21.05.2021 г.)от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Бракьовци, кв. 27.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     12. Разглеждане Предложение с вх.№ 72 / 21.05.2021 г. (08-00-743 / 21.05.2021 г.)от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Разбоище, кв. 28.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
     13. Разглеждане Предложение с вх.№ 80 / 21.05.2021 (08-00-758 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2021.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
     14. Разглеждане Предложение с вх.№ 70 / 21.05.2021 г. (08-00-745 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2020 година и приемане Програма за закрила на детето за 2021 година.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
     15. Разглеждане Предложение с вх.№ 81/ 21.05.2021 г. (08-00-759 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Възлагане изпълнение на дейностите по Проект „Патронажна грижа +“ в Община Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
     16. Разглеждане Предложение с вх.№ 69 / 21.05.2021 г. (08-00-746 / 21.05.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Честване на празника на града „Видовден”.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”
     17.Други
  17.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани. 
  
Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.05.2021 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
   
21.05.2021 г.     Мария Владимирова    /П/
Председател на ОбС – Годеч
============================================================

 

Подкатегории