Съобщения

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

За поредна година Община Годеч се включва в кампанията
,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

      На 16 септември 2023 г. (събота) всички доброволци, които имат отношение към опазването на околната среда ще могат да се включат в инициативата ,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”.
      Главната роля в кампанията е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, се превръщат от доброволци за един ден в неизменни посланици на зелената идея и каузата да почистим и облагородим страната си.
      Доброволците могат да заявят своето участие в инициативата на телефон: 072998051 или на място в сградата на Община Годеч, етаж 1, стая № 122, Емилия Николова – старши експерт ,,Екология”.

Даването на личен пример и поддържането на чиста природа са възможни всеки ден!

НАЧАЛЕН ЧАС: 9:00

=======================================

Вижте поканата ТУК:

Сдружение МИГ–Берковица и Годеч организира Конференция

      Уважаеми жители на Общини Берковица, Годеч и Драгоман,
     Каним Ви да вземете участие в организираната от МИГ конференция за представяне и обсъждане на разработената Стратегия за водено от общностите местно развитие.
    Конференцията ще се проведе на 18 септември 2023 г. (понеделник) от 10:00 часа в Берковица, малката зала на Народно Читалище "Иван Вазов 1872" Берковица на адрес: пл."Йордан Радичков" № 1

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
=======================

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „MИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН”

ПОКАНА
за провеждане на Общо събрание

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 18.09.2023 г. от 13:00 часа в малката зала на Народно Читалище "Иван Вазов 1872" Берковица на адрес: пл."Йордан Радичков" № 1, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
2. Освобождаване от отговорност на член от Управителния съвет;
3. Избор на нов член на Управителен съвет;
4. Вземане на решение за одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – Берковица, Годеч, Драгоман;

      От 11.09.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

      При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

С уважение,
Димитранка Каменова
Председател на УС на МИГ – Берковица, Годеч, Драгоман

Изтеглете ПОКАНАТА тук:
==============================

В Н И М А Н И Е !!!

      Община Годеч ще извърши дезакаризационна обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи, дезинфекция на комарни биотопи по поречието на река Нишава в централната градска част и дератизация на каналната мрежа срещу гризачи.
На 07 септември 2023 г. – четвъртък ще бъдат обработени тревните площи, както следва:

- Централен градски парк и междублоково пространство;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” - I база;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база II;
- Тревни площи зад сградата на Община Годеч;
- Площадка за игра до хранителен магазин ,,Ред маркет” в гр. Годеч;
- Площадка за игра до сградата на В и К в гр. Годеч;
- Детска площадка в кв. ,,Слънчев бряг”, в гр. Годеч;
- Детска площадка в кв. ,,Цикура”, в гр. Годеч;
- Площадка за игра - кметство на с. Шума.
Карантинен срок: 24 часа.
Препарат за обработка на тревните площи: ,,ЕСЦИМЕТРИН”.
Антидот: ,,Симптоматично”.
=============================

О Б Я В А
за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

      Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

РЕЗЮМЕ:
    Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.729„МИГ-Берковица и Годеч:19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
      Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
... ... ...
Допустими кандидати:
1. Земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), чиито минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.
2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка-9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
... ... ...
Период на прием:
Настоящата процедура е с три срока за кандидатстване, както следва:
Първия срок -приключил
Втория срок е с начало 01.09.2023 г. и край 17:00 часа на 31.10.2023 г.
Третия срок е с начало 22.01.2024 г. и край 17:00 часа на 10.03.2024 г.
... ... ...
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000,00 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 42 075,00 лева
Финансовата помощ е в размер на:
-- 50 % от общите допустими разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия;
-- 40 % от общите допустими разходи за проекти, представени отголеми предприятия.
... ... ...
Изтеглете  ОБЯВАТА тук:
============================

П О К А Н А 
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.08.2023 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 107 / 16.08.2023г. (08-00-1054 / 16.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 31.12.2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 111/ 24.08.2023г. (08-00-1089/ 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация, считано от 01.10.2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 110/ 24.08.2023г. (08-00-1091/ 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 121 / 25.08.2023г. (08-00-1104 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Сключване на договор с превозвач в условията на спешна мярка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Доклад с вх.№ 115 / 25.08.2023г. (08-00-1098 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на бюджет на Община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 116 / 25.08.2023г. (08-00-1099 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч, за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби, към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.).
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 117 / 25.08.2023г. (08-00-1100 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с № 102, с площ от 17.16 кв. м, находящо се на I (първи) етаж в сградата на бивша поликлиника, в УПИ I- за Районна болница и поликлиника, кв.63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100 / 14.07.2023 г. (08-00-915 / 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП на град Годеч в квартали 76а, 78, 78а и 78б /Част от околовръстен полигон на махала „Додовица“, гр.Годеч/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101 / 14.07.2023 г. (08-00-914 / 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 113.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 118 / 25.08.2023 г. (08-00-1101 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 121.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 119 / 25.08.2023 г. (08-00-1102 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Гинци в квартал 50.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 120 / 25.08.2023 г. (08-00-1103 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Разбоище в квартал 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 113 / 24.08.2023г. (08-00-1093 / 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
14. Други
14.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.08.2023 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

25.08.2023 г.

===========================================

Подкатегории