Съобщения

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса битови отпадъци за 2021 г. С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план-сметка за 2021 г., съгласно Приложение № 5 и приложения №№ 1, 2, 3 и 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същото. Писмени предложения и възражения могат да се подават в деловодството в сградата на Община Годеч, град Годеч, пл. „Свобода“ 1 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Предложение
Проект за решение
План-сметка /Приложение 5/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица /Приложение 4/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на юридически лица /Приложение 3/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на физически лица /Приложение 2/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически лица /Приложение 1/

==============================================

ЗАПОВЕД  № 434
гр. Годеч, 26.11.2020 г.

         На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 23.30 часа на 27 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г.
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Годеч. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от Министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и чл. 115 а, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
4. Преустановяват се посещенията в ДГ „Юрий Гагарин“ - град Годеч.
5. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.
7. Нe се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
8. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.
9. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса.
10. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.
11. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.
12. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
13. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.
14. Магазините за хранителни стоки да организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
15. Посещенията на външни лица в „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1 и терапевтична общност „Феникс“ в село Бракьовци, община Годеч се допускат по изключение и по преценка на лицата, които отговарят за управлението им при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
16. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат  при  спазване  на всички противоепидемични мерки,  въведени със  Заповед  № РД-01-675 от 25.11.2020на Министъра на здравеопазването.
II. Заповед № 422/13.11.2020 г. се отменя.
III. Заповедта влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020 г.
IV. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
V. Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:
Надя Сотирова
Заместник-кмет на Община Годеч

Изготвили:
Ани Аспарухова
ст. експерт ПКВ

ЗАПОВЕД  № 433
гр. Годеч, 25.11.2020 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 и от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с решение на Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID - 19) на територията на община Годеч от 25.11.2020 г.
НАРЕЖДАМ:

I. Да се преустанови дейността на спортния комплекс в град Годеч, община Годеч, УПИ I – за спорт, кв. 134, ул. „Спортист“ № 1, считано от 26.11.2020 г. до второ нареждане.

II. Възлагам на г-жа Петя Любомирова- управител на „Спортни дейности”, да организира и следи поддържането на спортния комплекс в оптимално техническо и функционално състояние.

III. Заповедта да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и пред закритата спортна зала към спортния комплекс.

IV. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на управителя на „Спортни дейности” в спортния комплекс в гр. Годеч – г-жа Петя Любомирова и Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова-заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===========================================================

ЗАПОВЕД  № 432
гр. Годеч, 25.11.2020 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с решение на Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID - 19) на територията на община Годеч от 25.11.2020 г.
НАРЕЖДАМ:
I. Да се преустанови функционирането на общинския пазар върху обособените за тази цел терени в гр. Годеч, считано от 26.11.2020 г. до второ нареждане.

II. Заповедта да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места върху обособените терени за общински пазар.

III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===============================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.11.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 176/10.11.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 177/11.11.2020 г. (08-00-1412/11.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 180/20.11.2020 г. (08-00-1438/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност за продажба на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи товарен автомобил марка УАЗ 452А, тип  ФУРГОН с рег. № СО 6874 АB и автобус марка ПЕЖО БОКСЕР с рег. № СО 0198 АН
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 181/20.11.2020 г. (08-00-1437/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 470 кв.м, съставляващ УПИ /парцел/ XІV- Здравна служба в кв. 21 по действащия регулационен план на с. Голеш, община Годеч, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа (бивша здравна служба) със ЗП – 42,00 кв.м. и РЗП – 84,00 кв.м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 183/23.112020 г. (08-00-1443/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.132а.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 184/23.112020 г. (08-00-1446/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.32.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 185/23.11.2020 г. (08-00-1442/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схеми за разполагане на преместваеми обекти върху терени общинска собственост.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.11.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

23.11.2020 г.
============================================================

ЗАПОВЕД  № 422
гр. Годеч, 13.11.2020 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
            I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 14 ноември 2020 г. до 30 ноември 2020 г.
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Годеч при достигната в Софийска област 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с появата на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от Министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и чл. 115 а, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Присъствените учебни занятия в ДГ „Юрий Гагарин“, град Годеч се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за паралелките в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Годеч, които провеждат присъствено обучение.
3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.
5. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
6. Преустановяват се посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения.
7. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 6)
могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
8. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
9. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.
10. Движението на посетителите в обособените терени за общински пазар в гр. Годеч да се осъществява еднопосочно и да се спазва дистанция от 1,5 м. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
11. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.
12. Магазините за хранителни стоки да организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13.30 и 16.30 часа. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.
13. Аптеките да организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.00 и 10.00 часа и 13.30 и 16.30 часа. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.
14. Посещенията на външни лица в „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1 и терапевтична общност „Феникс“ в село Бракьовци, община Годеч се допускат по изключение и по преценка на лицата, които отговарят за управлението им при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
15. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат  при  спазване  на всички противоепидемични мерки,  въведени със  Заповед  № РД-01-609 от 21.10.2020 на Министъра на здравеопазването.
       II. Тази заповед отменя моя Заповед № 412/12.11.2020 г.
      III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Тодорова – директор на Дирекция „Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси“.


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
съгласно Заповед № 408/11.11.2020 г.

Подкатегории