Съобщения

ЗАПОВЕД  № 204
Гр. Годеч, 19.05.2021 г.
за изменение на Заповед № 190 от 29.04.2021 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявената от Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, и в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID 19,
НАРЕЖДАМ:
I.  Точка II на Заповед № 190 от 29.04.2021 г. се изменя така:
„II. От 19.05.2021 г. до 31.05.2021 г., в спортния комплекс в град Годеч, община Годеч, УПИ I – за спорт, кв. 134, ул. „Спортист“ № 1 се допуска провеждането на спортни състезания с публика при заемане на не повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.“
II.  Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на управителя на „Спортни дейности“ в спортния комплекс – г-жа Петя Любомирова и жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Общината и на входа на спортния комплекс.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на РУ на МВР – гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА   /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г.

     На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
Точки 1-5
се отменят, считано от 31.05.2021 г.;
Точка 6 се отменя;
Точка 12 се изменя така:
„12. Допуска се провеждането на спортни състезания с публика при заемане на не повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.“
Вижте ЗАПОВЕД РД-01-355 ТУК:
=========================================================

    На 17.05.2021 г., от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Годеч се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на изпълняваната от „Местна инициативна група-Берковица и Годеч“ Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
    Изменението е в резултат от осигуреното допълнително финансиране по подхода ВОМР след одобрение на единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г.
    Предвид това МИГ-Берковица и Годеч получава възможност за увеличение на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР, за операции по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, финансирани от ЕЗФРСР, с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лева и 114 000 лева по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие".
В рамките на обсъждането, екипът на МИГ представи пред местната общност предложение за изменение на Стратегията отнасящо се до разпределение на средствата по мерките. На участниците беше предоставена възможност да изкажат мнения и предложения за разпределението на средствата, като всички присъстващи се обединиха в позицията, че средствата трябва да бъдат насочени към мерките с най-голям интерес и полза за общността.  Екипът на МИГ предостави данни за проведените до момента приеми, и като такива мерки са се утвърдили - мярка  19.2-6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности” и мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. В срещата взеха участие представители на общинска администрация, местен бизнес, земеделски производители и активни граждани.
      Проведената среща е във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г.
Вижте ТУК:
======================================

     Обява за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.522 „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

Вижте обявата ТУК:

============================

З А П О В Е Д  № 198
Гр. Годеч, 14.05.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на ремонтните дейности, съгласно  договор с № 59/10.07.2020 г. с предмет: „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч  и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа” по обособена позиция № 1- „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч” и договор № 60/10.07.2020 г с предмет: „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа” по обособена позиция № 2 „Рехабилитация на улица „Клокотиш“ в град Годеч““, сключени между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ ХОЛД” ЕООД,
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:
I. Забранявам паркирането на пътни и моторни превозни средства по улица "Борова гора" в град Годеч, част от улица "Грънчарица" в град Годеч,  улица "Детелина" в град Годеч,  улица "Петрохан" в град Годеч, улица "Поляница" в град Годеч, улица "Сохая" в град Годеч, улица „Клокотиш“ в град Годеч и прилежащата тротоарна площ  за времето от 15.05.2021 г. до приключване на ремонтните работи на обекта или отмяна на настоящата заповед.

Вижте Заповед №198 ТУК:
======================================

 

СЪОБЩЕНИЕ
до жителите на община Годеч

      ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч има предвидени насаждения за добиване на дърва за огрев и строителна дървесина. Дървата за огрев са остатъци от дървесина в сечища и суха и паднала дървесина, основно иглолистна.
Всяко домакинство може да добие за собствени нужди до 10 пространствени куб. м. дърва за огрев, както ѝ строителна дървесина.
Записвания и информация: ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч, Общинска администрация – Годеч и кметските наместници по населени места.
Краен срок за записване: 31.05.2021 г.
За реда по който ще бъдат давани дърва за огрев и утвърдения ценоразпис на дървесината, заинтересованите лица могат да се запознаят на място в ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч или в Община Годеч.

=========================================

Подкатегории