ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

ЗАПОВЕД  № 156
гр. Годеч, 14.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка, Заповед №РД-01-263 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето

НАРЕЖДАМ:
I.   На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.
1. Не се разрешават посещенията в:
а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти,
заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;
2. Преустановяват се  учебните  занятия  и  всички  извънкласни  мероприятия
(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”-гр. Годеч. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) провеждането на обучения от:
аа) учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
аб) учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;
ав) учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);
аг) лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;

3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
4. Преустановяват се посещенията на децата в ДГ „Юрий Гагарин”- гр. Годеч.
5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.
6. Забранява се провеждането на масови  научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).
7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1.
10. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на
закрити обществени места.
12. Дейностите, които не се преустановени или забранени в заповедта, се
провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
II.   Тази заповед отменя следните мои заповеди:
1. Заповед № 75/10.03.2020 г.
2. Заповед № 85/14.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 93/18.03.2020 г., Заповед № 95/19.03.2020 г., Заповед № 106/26.03.2020 г., Заповед № 115/10.04.2020 г. и Заповед № 148/08.05.2020 г.
3. Заповед № 86/16.03.2020 г.
4. Заповед № 90/17.03.2020 г.
5. Заповед № 98/20.03.2020 г., изм. със Заповед № 151/08.05.2020 г.
6. Заповед № 99/20.03.2020 г., изм. със Заповед № 149/08.05.2020 г
III.   Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето и на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
IV.   Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ  АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=========================================================

    Във връзка с въведената от 00.00 часа на 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, министърът на здравеопазването издаде 4 заповеди, определящи противоепидемичните мерки в сила до 14.06.2020г.

Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.
Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г.
Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г.

=========================================================

    Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд включва общините: Божурище, Драгоман, Годеч, Своге, Сливница и Костинброд

Протокол №1 -- Вижте ТУК

===============================================

ЗАПОВЕД № 151
гр. Годеч, 08.05.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки от 20.03.2020 г. на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID-19), сформиран с моя заповед № 74/10.03.2020 г.
НАРЕЖДАМ: 
       I. Изменям своя Заповед № 98/20.03.2020 г., както следва:
           1. т. I. да се чете по следния начин:
„Считано от 08.05.2020 г. въвеждам вечерен час от 22:00 ч. до 06:00 ч. за малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч“.
         2. т. II. да се чете по следния начин:
 „В посочения в т. I от настоящата заповед часови диапазон от 22:00 ч. до 06:00 ч. малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч могат да се придвижват на територията на общината единствено придружени от техните родители, настойници и попечители“.
      II. Настоящата Заповед е безсрочна и важи до нейната изрична отмяна.
        Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на жителите на Община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата, автобусните спирки и други публични места.
 Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ       /П/      
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=====================================================

З А П О В Е Д  № 149
гр. Годеч, 08.05.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и на основание Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. и Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
 НАРЕЖДАМ:
      I. Изменям своя Заповед № 99/20.03.2020 г., както следва:
 т. I.1 да се чете, както следва:
 „Посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места да се извършва при спазване на изискванията на Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно при спазване изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата“.
     II.  Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.
      III. Мерките са в сила до изричната им отмяна.
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================================

Подкатегории