Съобщения

З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД - 185
гр. Годеч, 26.05.2022 год.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № ОА-164/19.05.2022 г. на г-н Иван Иванов - областен управител на Софийска област, чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г. и във връзка с честване на 2 юни – ден на Ботев и загиналите за свободата на България
......
Вижте Заповед №РД-185 ТУК:

==================================================

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.05.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62/25.05.2022г. (08-00-622/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 63/25.05.2022г. (08-00-620/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Възлагане изпълнение на дейностите по проект „ Патронажна грижа + в Община Годеч”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 64/25.05.2022г. (08-00-617/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот с площ от 95 кв.м, придаващ се регулация към УПИ IV-223, находящ се в кв.31 по плана на с.Туден, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№65/25.05.2022г. (08-00-616/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 66/25.05.2022 г.от Мария Владимирова-председател на ОбС-Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Областната комисия за изработване на областна аптечна карта.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 67/25.05.2022г. (08-00-621/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2021 година и приемане Програма за закрила на детето за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/27.04.2022г. (08-00-495/27.04.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022/2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 69/25.05.2022г. (08-00-618/25.05.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

9. Други
9.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.05.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
       
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
25.05.2022 г

==================================================

       Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вижте обявата ТУК:
=======================================

       Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вижте обявата ТУК:
=======================================

       Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50–141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014–2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вижте обявата ТУК:
=======================================

        Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вижте обявата ТУК:
=======================================

Подкатегории